Uw advertentie hier
 

In het artikel van 12 juli 2019 is ingegaan op de problematiek rondom de berekening van de herzienings-BTW na de beëindiging van de landbouwregeling in de BTW en het zogenoemde ‘gebruiksvee-arrest’ van de Hoge Raad  van 7 juni 2019. Volgens dit arrest bestaat recht op teruggave van herzienings-BTW op in het eigen bedrijf opgefokt jong- en melkvee. Inmiddels heeft de Belastingdienst een praktische regeling uitgewerkt. Deze is van belang voor de groep ondernemers voor wie de landbouwregeling verplicht is geëindigd op 1 januari 2018 én voor  de ondernemers die vóór 1 januari 2018 hebben geopteerd voor BTW-heffing.

1. Algemeen

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019 heeft de Belastingdienst in overleg met de VLB en LTO Nederland een praktische regeling uitgewerkt. Klik hier voor de informatie op de website van de Belastingdienst en klik hier voor informatie op de website van VLB.

De regeling geldt zowel voor de groep ondernemers voor wie de landbouwregeling verplicht is geëindigd op 1 januari 2018 als voor de ondernemers die vóór 1 januari 2018 hebben geopteerd voor BTW-heffing. Volgens de regeling kunnen landbouwondernemers een deel van de herzienings-BTW in de opfokkosten van melk- en jongvee alsnog terugvragen. In dit artikel vatten wij de regeling samen, gaan wij in op de berekeningsregels en is een berekeningsmodel opgenomen.

2. BTW herzien met een suppletieaangifte over 2019

Een ondernemer kan op basis van forfaitaire percentages het herzieningsbedrag in één keer terugvragen. In deze percentages zijn alle herzieningsjaren (verdisconteerd) verwerkt.

De herziening wordt teruggevraagd door een suppletieaangifte over 2019 in te dienen. Met de Belastingdienst is voor ondernemers met een gebroken boekjaar uit praktische overwegingen afgesproken, dat het teruggaafverzoek zal worden ingediend door indiening van een suppletie over de periode 01-05-2019 t/m 31-12-2019. Na gereedkomen van de jaarstukken kan er dan, als dat nodig is, nog een suppletie over het gehele boekjaar worden ingediend.

De goedkeuring om in 1 keer te herzien op basis van forfaitaire percentages moet weliswaar nog wel in een beleidsbesluit worden opgenomen, maar daar hoeft niet meer op gewacht te worden.

3. BTW-herzieningsperiode

De Belastingdienst heeft bij het afspreken van de regeling als uitgangspunt genomen, dat aan de gebruiksvee-arresten geen terugwerkende kracht toekomt. De periode waarover een ondernemer kan herzien hangt daardoor af van het antwoord op de vraag of tijdig in bezwaar en/of beroep is gegaan tegen de voldoening op aangifte over het tijdvak, waarin de herzienings-BTW is teruggevraagd. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken gerekend vanaf de dag waarop het op aangifte verschuldigde bedrag is betaald of de datum van de BTW-beschikking indien het terug te ontvangen BTW betreft.

Ondernemers die op tijd waren met hun bezwaar en/of beroep kunnen over een langere periode herzien en krijgen meer BTW terug dan ondernemers die niet op tijd waren, aangezien die ondernemers alleen over 2019 kunnen herzien.

Er zijn twee mogelijke uitgangssituaties, waar wij in de onderdelen 3.1 en 3.2. verder op ingaan:

1.    Er is tijdig bezwaar gemaakt tegen de eerste BTW-aangifte van 2018.

2.    Er is niet tijdig bezwaar gemaakt tegen de eerste BTW-aangifte van 2018. 

3.1 Er is tijdig bezwaar gemaakt tegen de eerste BTW-aangifte van 2018

Indien tijdig bezwaar is gemaakt tegen de eerste BTW-aangifte van 2018 wordt door de Belastingdienst teruggaaf verleend van de BTW die op 1 januari 2018 voor herziening in aanmerking komt.

Het bedrag wat door middel van een BTW-suppletie over 2019 kan worden teruggevraagd bedraagt:

1.    3,7% van de balanswaarde inclusief BTW van de melkkoeien op 31 december 2017, verhoogd met;

2.    7,6% van de balanswaarde inclusief BTW van al het vrouwelijk jongvee op 31 december 2017.

3.2 Er is niet tijdig bezwaar gemaakt tegen de eerste BTW-aangifte van 2018

Voor de ondernemer die niet op tijd in bezwaar en/of beroep is gegaan, kan alleen de BTW teruggevraagd worden die:

1.    Vanaf 1 januari 2019 voor BTW-herziening in aanmerking komt, mits

2.    Het betreffende tijdvak, waarover om BTW-herziening wordt verzocht op 6 juni 2019 nog niet onherroepelijk vaststaat.

Wanneer stond een BTW-tijdvak niet onherroepelijk vast op 6 juni 2019?

-    De datum van de BTW-teruggaafbeschikking van de BTW-aangifte over het eerste kwartaal 2019 (januari t/m maart) + 6 weken (bezwaartermijn) is later dan 6 juni 2019.

-    De datum van betalen van de op BTW-aangifte verschuldigde BTW + 6 weken (bezwaartermijn) is later dan 6 juni 2019.

-    De BTW kwartalen welke op 6 juni 2019 nog niet afgelopen waren en/of nog moesten komen.

Voorbeeld:

-    Op 25 april 2019 is de BTW-aangifte over het eerste kwartaal 2019 (januari t/m maart) ingediend en betaald. 25 april 2019 + 6 weken = 6 juni 2019. Indien er uiterlijk 6 juni 2019 geen bezwaar is ingediend bij de Belastingdienst staat dit BTW-tijdvak onherroepelijk vast op 6 juni 2019.

-    Op 10 april 2019 is er een BTW-aangifte met recht op teruggave van BTW over het eerste kwartaal 2019 (januari t/m maart) ingediend.

-     De van de Belastingdienst ontvangen teruggavebeschikking is gedagtekend op 30 april 2019. 30 april 2019 + 6 weken = 11 juni 2019. Dit BTW-tijdvak staat op 6 juni 2019 nog niet onherroepelijk vast.

De BTW betreffende het jongvee welke in dit kwartaal (januari t/m maart) een melkkoe is geworden mag worden herzien.

Het bedrag wat door middel van BTW suppletie over 2019 kan worden teruggevraagd bedraagt:

1.    2,4% van de balanswaarde inclusief BTW van de melkkoeien op 31 december 2017, verhoogd met

2.    7,6% van de balanswaarde inclusief BTW van het vrouwelijk jongvee dat:

a.    Op 31 december 2017 jonger was dan 1 jaar, én

b.    Als melkkoe in gebruik genomen is in een tijdvak in 2019, dat op 6 juni 2019 nog niet onherroepelijk vaststond.

4. BTW-herziening voor ondernemers die vóór 1 januari 2018 hebben geopteerd voor BTW heffing

Met betrekking tot BTW-herziening voor melkveehouders die vóór 1 januari 2018 hebben geopteerd voor BTW-heffing geldt dat deze ondernemers ook in aanmerking komen voor BTW herziening op hun veestapel.

Voor deze ondernemers geldt dezelfde berekening systematiek als beschreven in onderdeel 3. Nagegaan moet worden of er wel of niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de eerste BTW-aangifte die is ingediend na het moment van opteren voor de BTW. Indien tijdig bezwaar is gemaakt geldt hetgeen in onderdeel 3.1 is geschreven. Indien niet tijdig bezwaar is gemaakt geldt hetgeen in onderdeel 3.2 is geschreven en is het volgende van belang:

•    Vul in het berekeningsmodel alle waardes van de melkkoeien en vrouwelijk jongvee in per ingangsdatum van de optie voor BTW-heffing.

•    Kijk vervolgens vanaf die ingangsdatum welk jongvee jonger dan 1 jaar een melkkoe is geworden in een BTW tijdvak wat op 6 juni 2019 niet onherroepelijk vast stond zoals in onderdeel 3.2 beschreven.

•    Het totale bedrag van de BTW-herziening op het jongvee en melkkoeien wordt door 5 gedeeld zoals dat ook geldt voor BTW-herziening op roerende zaken zoals machines. Enkel het  tijdvak 2019 en eventueel latere tijdvakken kunnen worden herzien, gelijktijdig met de BTW-herziening op roerende en onroerende zaken.

•    Naar onze mening kan voor de hierna genoemde  jaren de BTW-herziening op jongvee (voor zover deze in aanmerking komen) en in ieder geval op melkkoeien worden toegepast.

5. Berekeningsmodel

Klik hier voor het bestellen van het berekeningsmodel voor de berekening van BTW herziening opfokkosten melk- en jongvee. In het berekeningsmodel staan de formules en berekeningen zoals hiervoor beschreven. 

Tot slot

De inhoud van dit artikel heeft een signalerend karakter. Hierin als mede in het berekeningsmodel zijn standpunten verwerkt die door de Belastingdienst mogelijk ter discussie worden gesteld.

Het indienen van een BTW-suppletie met een terug te ontvangen bedrag geeft geen enkele garantie op een uitbetaling van de teruggevraagde BTW. De BTW-teruggave is pas definitief op het moment van uitbetalen van de teruggevraagde BTW door de Belastingdienst. De Belastingdienst kan vragen stellen over de ingediende BTW-suppletie. Tegen de afwijzing van een BTW-teruggaaf suppletie staan geen rechtsmiddelen open. Informeer uw cliënt dat de Belastingdienst mogelijk niet (in alles) mee gaat in de teruggevraagde BTW, zodat hij of zij niet blij wordt gemaakt met een dode mus.

Tevens is het goed om te weten dat er nog beleidsregels komen voor gebruiksvee zoals fokzeugen en melkgeiten.

Twijfelt u in een specifieke case over het indienen van een BTW-suppletie, neem dan contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.