Uw advertentie hier
 

Particulier schaft zonnepanelen aan en wordt BTW-ondernemer 

Een particulier die zonnepanelen op zijn woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor zijn eigen woning gebruikt en vervolgens de resterende energie levert aan een energiemaatschappij is BTW-ondernemer. Over de aan de energiemaatschappij geleverde energie en over het privégebruik is BTW verschuldigd. Daar staat tegenover dat de BTW op de investering in zonnepanelen in aftrek kan worden gebracht.

Omdat in de praktijk in verband met saldering niet altijd eenvoudig is vast te stellen hoeveel elektriciteit wordt geleverd kan ervoor gekozen worden de verschuldigde belasting te bepalen volgens een forfaitaire regeling. Bij toepassing van de forfaitaire regeling mag geen BTW in rekening worden gebracht over de geleverde energie. De hoogte van de verschuldigde BTW is afhankelijk van de capaciteit (wattpiek per jaar) van de zonnepanelen.

De volgens de forfaitaire regeling verschuldigde BTW voor niet-geïntegreerde zonnepanelen bedraagt:

https://mcusercontent.com/9ba60c095e5af6b0f72787651/images/986fdee3-631d-4aa8-86eb-dd363e2bb3e0.jpg

De volgens de forfaitaire regeling verschuldigde BTW voor geïntegreerde zonnepanalen bedraagt:

https://mcusercontent.com/9ba60c095e5af6b0f72787651/images/e67195f0-bd75-4ed8-a924-46511102f3c8.jpg

Toepassing van de omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB)

Door na het jaar van investeren te kiezen voor de OVOB bestaat in het jaar van investeren recht op teruggave van BTW en wordt de eigenaar van zonnepanelen daarna niet geconfronteerd met administratieve lasten en hoeft geen BTW-aangifte te worden gedaan. De OVOB is van toepassing indien op jaarbasis niet meer dan € 20.000 BTW belaste omzet wordt behaald.

Aandachtspunt hierbij is wel dat door toepassing van de OVOB na het jaar van investeren de eigenaar van de zonnepanelen door toepassing van de herzieningsregeling te maken kan krijgen met een jaarlijkse verplichte gedeeltelijke terugbetaling van BTW.  Dit betekent dat bij niet-geïntegreerde zonnepanelen gedurende vier jaar steeds 1/5 deel van de teruggevraagde BTW terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Bij geïntegreerde zonnepanelen moet  gedurende 9 jaar steeds 1/10 deel van de teruggevraagde BTW jaarlijks terugbetaald worden. Is het jaarlijkse bedrag dat bij niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen terugbetaald moet worden jaarlijks minder dan € 500 dan vindt er geen herziening plaats.

Voorgaande komt erop neer dat geen herziening aan de orde is indien de BTW op de investering in niet geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 2.500. Bij geïntegreerde zonnepanelen is geen herzien aan de orde wanneer de BTW op de investering minder is dan € 5.000.

Geen BTW-aftrek op volledige bouwkosten woning

De Belastingdienst heeft expliciet vermeld dat zij het niet wenselijk achten en ook onjuist achten dat een zonnepaneelhouder de BTW op de bouwkosten van zijn nieuwbouwwoning terugvraagt. Dit standpunt van de Belastingdienst is zowel voor geïntegreerde als niet geïntegreerde zonnepanelen door het Hof bevestigd. Klik hier voor een uitspraak van het Hof over geïntegreerde zonnepanelen en klik hier voor een uitspraak van het Hof over niet geïntegreerde zonnepanelen.

Indien een ruimte in een woning alleen in gebruik is voor de apparatuur die behoort bij de zonnepanelen is naar onze mening verdedigbaar dat de BTW op de woning die toerekenbaar is aan die ruimte, in aftrek kan worden gebracht. 

Gemeenschap van goederen en zonnepanelen

Indien in gemeenschap van goederen gehuwde partners investeren in zonnepanelen kan slechts de partner op wiens naam de energienota is gezet zich als BTW-ondernemer aanmelden.

Vragen en antwoorden BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen

Klik hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden van het Ministerie van Financiën over BTW-heffing bij particulieren die zonnepanelen aanschaffen. 

BTW-ondernemer schaft zonnepanelen aan 

Geen forfaitaire regeling voor afdracht BTW

Het hiervoor voor particulieren genoemde forfait voor zowel geïntegreerde zonnepanelen als niet-geïntegreerde zonnepanelen is niet van toepassing als in zonnepanelen wordt geïnvesteerd door bijvoorbeeld een eenmanszaak, VOF, maatschap of BV. De BTW moet dan worden berekend over de vergoeding die van de energiemaatschappij wordt ontvangen en over het privégebruik.

voorbeeld

In een jaar wordt 2000 kilowattuur (kWh) door een VOF terug geleverd aan de energiemaatschappij. De vergoeding van de energiemaatschappij bedraagt 0,07 per kWh. Over deze vergoeding is € 29,40 BTW verschuldigd (2000 x € 0,07 x 21%). Met de zonnepanelen wordt verder 1000 kWh geproduceerd voor privéverbruik. Ook over deze stroom is BTW verschuldigd. Stel dat het bedrag voor ingekochte stroom € 0,19 per kWh bedraagt inclusief energiebelasting maar exclusief BTW, dan is over het privégebruik € 39,90 BTW verschuldigd (1000 x € 0,19 x 21%).

Omzet naast exploitatie van de zonnepanelen telt mee voor de OVOB

De omzet die een BTWondernemer naast de exploitatie van de zonnepanelen behaalt met de BTW belaste prestaties moet worden meegeteld voor de omzetgrens van € 20.000 voor toepassing van de OVOB. Anders dan bij de particulier kan dan voor de exploitatie van de zonnepanelen minder snel van de OVOB gebruik worden gemaakt. 

BTW-ondernemer met BTW vrijgestelde prestaties zoals een huisarts/school

Indien een BTWondernemer met BTW vrijgestelde prestaties zoals een huisarts of een school investeert in zonnepanelen bestaat recht op aftrek van BTW voor zover de zonnepanelen worden gebruikt voor BTW belaste levering van stroom aan het net. Het eigen gebruik voor BTW vrijgestelde activiteiten levert geen recht op BTW-aftrek op.  De BTW vrijgestelde omzet van de huisarts/school telt niet mee bij het bepalen van de € 20.000 omzetgrens voor de OVOB.

De ondernemer met BTW vrijgestelde activiteiten kan bij een maximaal met BTW belaste omzet van € 20.000 een beroep doen op de OVOB en daarmee BTW-afdracht voorkomen. Omdat toepassing van de OVOB er toe leidt dat geen recht bestaat op aftrek van BTW doet de BTW-ondernemer er verstandig aan om in het jaar van aanschaf van de zonnepanelen geen beroep te doen op de OVOB en, indien mogelijk, voor de jaren daarna wel. Weliswaar zou dan eerder afgetrokken BTW door toepassing van de herzieningsregeling aan de Belastingdienst terugbetaald moeten worden, maar als de jaarlijkse berekende herziening maximaal € 500 bedraagt, hoeft geen BTW terugbetaald te worden.

Klik hier voor de antwoorden op Kamervragen van 17 februari 2020 inzake BTW bij aanschaf en exploitatie van zonnepanelen door scholen.

BTW op zonnepanelen en vereniging van eigenaren (VvE)

Door de exploitatie van zonnepanelen is een VVE BTW-ondernemer. Dat betekent dat de VvE een deel van de BTW op de aanschafkosten van de zonnepanelen kan terugvragen. Voor de verschuldigde BTW kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de OVOB.

BTW op zonnepanelen en gemeente 

Bepalend voor de aftrek van BTW is de fiscale duiding van het eigen gebruik. Hierna volgt een overzicht van type maatschappelijk vastgoed en het daarbij direct veronderstelde fiscale eigen gebruik door de exploitant van het vastgoed.

https://mcusercontent.com/9ba60c095e5af6b0f72787651/images/b3a6cd9d-06d4-418c-beda-f7eca00efd72.jpg

Bovenstaande verdeling zal niet opgaan indien niet de exploitant van het vastgoed de zonnepanelen aanlegt maar een derde met bijvoorbeeld de gemeente als eigenaar. In dat geval ligt het eerder voor de hand dat geen sprake is van eigen gebruik maar van het leveren van energie aan het net. Wordt niet aan het net geleverd maar rechtstreeks aan de verbruiker, dan handelt de exploitant van de zonnepanelen als producent van elektriciteit (denk aan de energiebelasting!).

Termijn terugvragen BTW

Particulieren die nog geen BTW aangiften indienen

Om in aanmerking te kunnen komen voor BTW-teruggaaf moet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft en de BTW is gefactureerd, aanmelding plaatsvinden bij de Belastingdienst en verzocht worden om uitreiking van een aangifte. De Belastingdienst heeft daarvoor het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ beschikbaar.

BTW-ondernemers die geen BTW-aangifte indienen omdat zij alleen BTW vrijgestelde prestaties verrichten, moeten binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarin is geïnvesteerd in de zonnepanelen de BTW terugvragen bij de Belastingdienst. Daartoe moet aan de Belastingdienst worden verzocht BTW-aangiften uit te reiken; het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ is hiervoor niet bedoeld. 

BTW-ondernemers die al BTW-aangiften indienen

BTW-ondernemers die al BTW-aangiften indienen, moeten de BTW terugvragen in de BTW-aangifte over het tijdvak waarin de BTW aan de BTW ondernemer in rekening is gebracht.

Tot slot

Mocht u te maken krijgen met een cliënt die in zonnepanelen investeert of overweegt dat te doen, neem dan contact op met mij. Samen gaan wij dan op zoek naar de beste oplossing. 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.