Uw advertentie hier
 

Bezwaartermijn wordt niet verlengd

Een bezwaarschrift tegen een ontvangen WOZ-beschikking dient binnen een wettelijke  van zes weken, te rekenen vanaf de dagtekening van die beschikking, te worden ingediend. De ‘intelligente lockdown’ leidt niet tot verlenging van deze termijn; de bezwaartermijn blijft zes weken.

De toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ – de Waarderingskamer te Den Haag – heeft dit op 1 april 2020 op haar website bekend gemaakt. De Waarderingskamer roept gemeenten wel op om  naast het indienen van bezwaren per post ook het digitaal indienen van bezwaren toe te staan.
Dat is in deze tijd, waarin eenieder gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, een belangrijke mogelijkheid.

Hoorzittingen

Op dit moment kunnen geen fysieke hoorzittingen plaatsvinden als gevolg van de crisismaatregelen van het kabinet. Hoorzittingen worden gehouden in het kader van een bezwaarprocedure.
Hoorzittingen kunnen daarentegen wel telefonisch worden gehouden. Dat gebeurt trouwens al in een groot aantal gevallen. Een goede voorbereiding van de hoorzitting is belangrijk; daarnaast is het nuttig om de afspraak te maken dat beide partijen hun standpunten tijdens de hoorzitting uitwisselen. De hoorzitting kan dan ook een bijdrage leveren aan het oplossen van het geschil.

Bij een goede voorbereiding worden eventuele nadere standpunten of argumenten voorafgaand aan de hoorzitting uitgewisseld; dat geldt zowel voor de standpunten van belanghebbende alsook voor die van de gemeente. Een hoorzitting blijkt immers veel effectiever indien beide partijen zich op elkaars standpunten hebben kunnen voorbereiden.

Beroep in belastingzaken (bij rechtbanken en gerechtshoven)

De termijn voor het instellen van beroep bij de rechtbank, of voor het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof, is ongewijzigd zes weken na de uitspraak op bezwaar respectievelijk de uitspraak van de rechtbank.

Ook hier geldt: houd deze termijn goed in de gaten. Ditzelfde geldt ook voor het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Als gevolg van de door het kabinet genomen maatregelen kunnen in fiscale (hoger)beroepszaken op dit moment geen zittingen plaatsvinden. Rechtbanken en gerechtshoven zullen waarschijnlijk aan partijen vragen of zij instemmen met het doen van uitspraak zonder mondelinge behandeling. Het is aan partijen om al dan niet in te stemmen met een dergelijk verzoek. Als één van de partijen niet instemt met het verzoek – of beide partijen stemmen daar niet meer in – dan zal de zitting op een later tijdstip, als de maatregelen van het kabinet weer zijn versoepeld of opgeheven, worden ingepland.

Uitstel van betaling lokale belastingen

Bedrijven zullen in soms behoefte hebben aan uitstel van betaling, niet alleen van de betaling van rijksbelastingen maar ook van de betaling van lokale belastingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om op verzoek uitstel van betaling te verlenen, dan wel een gespreide betalingsregeling aan te bieden. Bedrijven zijn met zo’n betalingsregeling meestal al goed geholpen.

Gemeente hebben op dit onderwerp een eigen bevoegdheid; daardoor zullen de regels per gemeente kunnen verschillen. In voorkomend geval zal met de betreffende gemeente moeten worden afgestemd wat de mogelijkheden zijn. Sommige gemeenten hebben op dit punt inmiddels een beleid vastgesteld.

De meeste waterschappen hebben ook aangegeven coulant om te zullen gaan met verzoeken om uitstel van betaling.

Uitstel van betaling milieubelastingen

De Belastingdienst heeft een regeling bekend gemaakt met betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling bij rijksbelastingen; ook voor de milieubelastingen (de energiebelasting, de ODE-heffing, de kolenbelasting, de afvalstoffenbelasting en de belasting op leidingwater) geldt een regeling.

De regeling uitstel van betaling voor EB en ODE houdt, kort samengevat, in dat energieleveranciers de EB, de ODE en de daarover verschuldigde BTW over de maanden april, mei en juni 2020 op een later moment (in oktober 2020) zijn verschuldigd mits zij deze EB, ODE en de daarover verschuldigde BTW in april, mei en juni 2020 ook niet in rekening brengen bij klanten.

In oktober 2020 dienen de verschuldigde belastingen over de leveringen in april, mei en juni 2020 aan klanten in rekening te worden gebracht; de energieleveranciers deze belastingen dan alsnog verschuldigd.

NB: vorenstaande regeling geldt niet indien het tijdvak waarop de eindfactuur betrekking heeft een periode langer dan een maand betreft en aan de klant maandelijks een voorschotbedrag in rekening wordt gebracht.

Rijk verlaagt percentage invorderingsrente

De Rijksbelastingdienst heeft het percentage van de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Dit verlaagde percentage geldt niet automatisch bij de invordering van lokale belastingen. Gemeenten – maar ook waterschappen – moeten zelf een besluit nemen indien zij het percentage van de invorderingsrente willen verlagen.

Voor nadere informatie over het vorenstaande kunt u altijd contact met mij opnemen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Sjoerd Bosma

Bureau Bosma

Bureau Bosma

mr. Sjoerd Bosma


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.