Uw advertentie hier
 

Situatie sinds 1 februari 2020

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU. Thans is er sprake van een de overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode verandert er voor u in principe niets. Het Verenigd Koninkrijk moet namelijk de EU-wetgeving blijven naleven. Het Verenigd Koninkrijk blijft tijdens de overgangsperiode lid van de douane-unie en de Europese interne markt, dus u kunt tijdens de overgangsperiode zaken blijven doen met het Verenigd Koninkrijk zoals u momenteel gewend bent.

1 januari 2021 eindigt overgangsperiode, behoudens verlenging

Op 31 december 2020 komt er een einde aan de overgangsperiode. Tot die tijd is het taak van het Verenigd Koninkrijk en de EU om nieuwe handelsafspraken te maken, die in werking zullen treden vanaf 1 januari 2021. Het Verenigd Koninkrijk heeft tot en met 30 juni 2020 de mogelijkheid om eenmalig verlenging van de overgangsperiode aan te vragen voor een periode van maximaal twee jaar. De Britse premier Boris Johnson heeft echter al aangekondigd hier geen gebruik van te willen maken.

Het Verenigd Koninkrijk is vastbesloten om vóór het einde van de overgangsperiode nieuwe handelsafspraken te maken met de EU. Het is echter de vraag of dit gaat lukken zonder dat het Verenigd Koninkrijk verlenging aanvraagt. Het Verenigd Koninkrijk moet namelijk niet alleen nieuwe handelsafspraken maken met de EU, maar ook met andere landen, iets wat de EU vele jaren en veel moeite heeft gekost.

Er bestaat een kans dat het de EU en het Verenigd Koninkrijk niet lukt om nieuwe afspraken te maken die moeten ingaan na de overgangsperiode. Als de overgangsperiode zonder nieuwe handelsafspraken wordt beëindigd, zal Noord-Ierland vooralsnog de regels van de interne markt van de EU blijven volgen (inclusief btw en accijns).

Ingrijpende veranderingen na overgangsperiode

Wat er ook gebeurt met de handelsafspraken, na afloop van de overgangsperiode krijgt u te maken met ingrijpende veranderingen. Wij houden u daarom graag op de hoogte van ontwikkelingen over de handelsafspraken zodra er meer informatie bekend is.

De Brexit betekent voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft dat de BTW-gevolgen met betrekking tot de transacties met het VK gaan wijzigen en dat hij actie moet ondernemen.

De officiële Brexit per 1 februari 2020 heeft geen gevolgen voor de BTW. Nadat de overgangsperiode is beëindigd, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021, zal het VK als derde-land beschouwd worden. Afhankelijk van de afspraken die men maakt in de overgangsperiode kan dit grote gevolgen hebben voor de BTW.  

BTW en leveringen verricht aan en vanuit VK

BTW-gevolgen Brexit tot 1 januari 2021

Verkoop aan VK

B2B: Levert een Nederlandse ondernemer op dit moment goederen aan een afnemer uit het VK, dan is op de levering 0% Nederlandse BTW verschuldigd omdat sprake is van een intracommunautaire levering. Van belang is dat de ondernemer die het 0%-tarief toepast aan kan tonen dat de goederen Nederland hebben verlaten. Denk bijvoorbeeld aan een driemaal getekende CMR-vrachtbrief, betalingsbewijzen en correspondentie met de afnemer. Bewaar deze stukken in de administratie bij de verkoopfactuur.  Geef dit aan bij vraag 3b van de BTW-aangifte en bij vraag 3a van de opgaaf ICP.

B2C: Bij goederenleveringen aan particulieren of andere afnemers zonder BTW-identificatienummer geldt de regeling afstandsverkopen. Dit betekent dat de omzet van de verkopen moet worden bijgehouden in de administratie, en als de per land vastgestelde drempel wordt overschreden er BTW verschuldigd is in het VK. Voor verkopen aan het VK geldt een drempel van GBP 70.000 / € 80.197. De Nederlandse leverancier moet bij overschrijding van de drempel in het VK voor de BTW registreren. Totdat de drempel wordt bereikt mag er Nederlandse BTW in rekening worden gebracht, die in Nederland wordt afgedragen.

Inkoop vanuit VK

Omgekeerd geldt dat als een Nederlandse ondernemer goederen koopt van een leverancier in het VK en de goederen worden naar Nederland vervoerd de leverancier in het VK 0% BTW berekent en de Nederlandse afnemer geeft 21% BTW aan in Nederland over de waarde van de goederen. Dit moet worden aangegeven bij vraag 4b van de BTW-aangifte.

BTW-gevolgen Brexit vanaf 1 januari 2021

Verkoop aan VK

B2B:Bij een no-deal Brexit wordt het VK als derde-land behandeld. Dit betekent dat een levering van goederen aan een afnemer in het VK voor de Nederlandse BTW als export met 0% BTW is belast. Er hoeft geen opgaaf ICP te worden gedaan, maar er moet wel een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de Nederlandse Douane. Afhankelijk van de overeengekomen leveringsconditie moet de afnemer of de Nederlands leverancier de goederen invoeren in het VK en moet daarvoor VK invoerrechten en de VK BTW worden aangegeven en betaald in het VK. Ga na of de huidige overeengekomen leveringscondities moeten worden aangepast, om te voorkomen dat in het VK inklaringskosten en invoerrechten moeten worden betaald en deze niet aan de afnemer in het VK afnemer kunnen worden doorbelast.

B2C: Bij verkoop van goederen aan consumenten is sprake van export en is 0% BTW in Nederland verschuldigd. Voor pakketjes die vanuit de EU naar het VK gaan met een waarde tot GBP 135 komt volgens de Britse overheid een online portaal beschikbaar waarin de in het VK verschuldigde BTW-bedrag kan worden aangegeven en betaald. Bij pakketjes met een waarde van GBP 135 of meer wordt de BTW van de ontvangers in het VK geheven.

Inkoop vanuit VK

Koopt een Nederlandse ondernemer goederen van een leverancier in het VK en worden de goederen in het kader van de levering naar Nederland vervoerd, dan is sprake van import. Er moet bij de Nederlandse Douane een aangifte ten invoer worden ingediend, waarbij de EU invoerrechten moeten worden betaald; daarnaast moet de Nederlandse afnemer ook de BTW bij de Douane aangeven en betalen, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt. Het voordeel van een artikel 23-vergunning is dat de invoer-BTW niet bij de grens aan de Douane wordt betaald, maar in de BTW-aangifte wordt aangegeven en in dezelfde BTW-aangifte in aftrek kan worden gebracht. Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel.

Vereenvoudigde ABC-levering

Bij uitvoering van een harde Brexit vervalt de mogelijkheid tot toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering.

Call-off stock

De vereenvoudiging voor call- off stock is niet langer mogelijk na een harde Brexit. Dit speelt als een leverancier voorraad in een ander EU-land overbrengt maar de verkoper eigenaar hiervan blijft. De verkoper hoeft zich nu meestal niet te laten registeren in het land van de afnemer, maar na een harde Brexit moet dit wel als het call-off stock in het Verenigd Koninkrijk betreft.

BTW en diensten verricht aan en vanuit VK

BTW-gevolgen Brexit tot 1 januari 2021

Verkoop aan VK

B2B: Verricht een Nederlandse ondernemer een dienst aan een ondernemer in het VK dan is onder de huidige regels de dienst volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer, in dit geval het Verenigd Koninkrijk. De BTW wordt verlegd naar de afnemer in het VK die de BTW aangeeft in het VK. De Nederlandse ondernemer vermeldt de woorden ‘reversed charge’ op de factuur en vermeldt geen BTW op de factuur. Wel geeft hij de levering aan bij vraag 3b van de BTW-aangifte. Deze regels gelden als hoofdregel. Voor bepaalde diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken, gelden andere regels om vast te stellen waar de BTW verschuldigd is.

B2C: Diensten verricht aan particuliere afnemers in het VK en afnemers zonder een BTW-identificatienummer zijn volgens de hoofdregel belast in Nederland, zodat 21% Nederlandse BTW in rekening moet worden gebracht als een Nederlandse ondernemer een dienst verricht aan een particuliere afnemer. De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK is belast in het VK. De BTW kan via het MOSS-systeem in het VK worden aangegeven.

Inkoop vanuit VK

Als een Nederlandse ondernemer een dienst afneemt van een ondernemer in het VK, dan wordt de BTW naar de Nederlandse ondernemer verlegd. De Nederlandse ondernemer geeft de BTW over de dienst in Nederland aan bij vraag 4b van de BTW-aangifte.

BTW-gevolgen Brexit vanaf 1 januari 2021

Verkoop aan VK

B2B: Na een Brexit is de dienst volgens de hoofdregel belast in het land van de afnemer, het VK. De ondernemer vermeldt geen BTW op de factuur maar de woorden ‘VAT Out of Scope’. Afhankelijk van de wetgeving in het VK moet de afnemer BTW aangeven.

B2C: De dienst is belast in Nederland. De Nederlandse ondernemer moet 21% BTW in rekening brengen. Voor een aantal diensten, zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken en restaurant- en cateringdiensten, gelden andere regels om vast te stellen waar de BTW verschuldigd is. De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK is belast in het VK. De Nederlandse ondernemer die elektronische diensten levert aan particulieren in het VK moet zich daarom in het VK registeren. Mogelijk dat dit geregeld kan worden via het portaal waarin ook de online verkoop van goederen wordt gerapporteerd.

Financiële diensten

Na een harde Brexit is de BTW die een in Nederland gevestigde ondernemer betaalt in verband met BTW-vrijgestelde financiële diensten die hij verricht aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk aftrekbaar. Op dit moment is bestaat geen recht op BTW-aftrek hiervoor.

Inkoop vanuit VK

Door de Nederlandse ondernemer van een ondernemer in het VK afgenomen diensten zijn belast in Nederland en aan te geven bij vraag 4a van de BTW-aangifte, tenzij het gaat om een dienst waarvoor een uitzondering geldt, zoals een dienst met betrekking tot onroerende zaken.

Actiepunten handel met het VK na de Brexit

BTW-teruggave

Vraag de in 2019 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW op de gebruikelijke manier (via portal van de Nederlandse Belastingdienst), en uiterlijk vóór 1 oktober 2020 terug. Wij adviseren om de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW vóór 1 januari 2021 terug te vragen om te voorkomen dat de BTW rechtstreeks terug moet worden gevraagd bij de Engelse Belastingdienst. 

EORI-nummer

Een Nederlandse ondernemer heeft een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Ga nu alvast na wat uw EORI-nummer is, zodat ook bij uitvoering van een Brexit de transacties met het Verenigd Koninkrijk door kunnen gaan. Als u nog geen EORI-nummer heeft, vraag dat dan zo snel mogelijk aan bij de Nederlandse Douane (www.douane.nl). Ga ook na of de aangiftesoftware moet worden aangepast, zodat douaneaangiften (voor zowel invoer als uitvoer) kan worden gedaan of neem contact op met een softwareleverancier, die dergelijke speciale douanesoftware kan leveren. Zie voor meer info het overzicht van de Belastingdienst.

Artikel 23-vergunning

Veel ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin de ondernemer wordt gewezen op de mogelijkheid om een artikel 23-vergunning aan te vragen. De ondernemer mag in dat geval de BTW bij invoer van goederen aangeven in de BTW-aangifte bij vraag 4a, in plaats van dat de BTW direct bij invoer verschuldigd is, zodat dit de ondernemer een liquiditeitsvoordeel oplevert. De artikel 23-vergunning kan worden aangevraagd als aan de eisen daarvoor wordt voldaan:

-    De ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd;

-    De ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;

-    De ondernemer voert een aparte administratie waaruit blijkt hoeveel BTW bij import verschuldigd is;

-    De ondernemer doet per maand of per kwartaal BTW-aangifte.

AEO-vergunning

Overweeg of het zinvol is om een AEO-vergunning aan te vragen. De Douane stelt zich soepeler op tegen ondernemingen met een AEO-certificering. Zo worden bijvoorbeeld minder fysieke- en documentcontroles uitgevoerd. En door buitenlandse handelspartners wordt steeds vaker gevraagd of de ondernemer met wie zij zaken doen over een AEO-certificering beschikt, zodat de beschikking over een AEO-certificering de aantrekkelijkheid als internationale handelspartner vergroot. De Belastingdienst/Douane bezoekt elk bedrijf dat een AEO-aanvraag indient, en spreekt dan met de directie van het bedrijf en personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het AEO-self-assessment.

Let wel op dat een AEO-certificering verplichtingen meebrengt, zoals het regelmatig evalueren van douane-processen en waar nodig actie ondernemen om aan de vele regels te voldoen.

Daarnaast moeten ondernemers de volgende punten nalopen en de administratie hierop aanpassen:

•    Welke verkoopvoorwaarden moeten worden aangehouden?

•    Onder welke goederencode moeten de goederen worden ingedeeld, zodat het invoer-percentage vast gesteld kan worden?

•    Hoe wordt de douanewaarde van de goederen bepaald?

•    Wat is de (douane-technische) oorsprong van de goederen?

•    Zijn op de uit te voeren goederen niet fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld veterinaire controles van toepassing?

•    Worden de goederen aangemerkt als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen?

Service Rijksoverheid

De ondernemer kan een Brexit Impact-scan doen, welke beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Ook kunnen MKB-ondernemers in aanmerking komen voor subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemer Nederland stelt Brexit-vouchers beschikbaar, waarmee de MKB-ondernemer subsidie krijgt voor het verkrijgen van advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor de onderneming. De vouchers geven een korting tot 50% van de kosten voor het advies van een externe deskundige.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.