Uw advertentie hier
 

Berekening BTW privé gebruik auto

In 3 stroomschema’s hebben wij de te berekenen BTW voor privé gebruik van de auto voor diverse situaties uitgewerkt waarbij in hoofdlijn onderscheid is gemaakt naar de volgende situaties:

  1. BTW is bij aanschaf van de auto is in aftrek gebracht en na het jaar van eerste ingebruikname van de auto door de ondernemer/werkgever zijn nog geen vier jaar verstreken (ingebruikname vanaf 2015); klik hier voor het stroomschema.
  2. BTW is bij aanschaf van de auto is in aftrek gebracht en na het jaar van eerste ingebruikname van de auto door de ondernemer/werkgever zijn minimaal vier jaar verstreken (ingebruikname in 2014 of eerder); klik hier voor het stroomschema.
  3. BTW is bij aanschaf van de auto niet in aftrek gebracht; klik hier voor het stroomschema.

Indien sprake is van een kilometeradministratie moet de BTW voor privé gebruik worden gecorrigeerd op basis van werkelijk gebruik. Indien een kilometeradministratie ontbreekt is het forfait van 2,7% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM van toepassing of 1,5% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Het percentage van 1,5% geldt voor auto’s waarvan bij de aanschaf geen BTW in aftrek is gebracht en voor auto’s die in 2014 of eerder door de ondernemer in gebruik zijn genomen.

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat bij het ontbreken van een kilometeradministratie niet per definitie alleen het forfait uitkomst biedt voor de vaststelling van de verschuldigde BTW, maar het privé gebruik moet dan wel goed onderbouwd worden. Hierbij is bijvoorbeeld van belang de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is en de soort werkzaamheden van de persoon die de auto gebruikt.

Afwijking van forfaitaire percentages

Met het arrest van de Hoge Raad in 2017 is ruimte geschapen om bij het ontbreken van een kilometeradministratie af te wijken van de forfaitair vastgestelde percentages van 2,7% en 1,5%. Wij noemen bijvoorbeeld:

•    Voor de auto die tot het privé vermogen van de ondernemer behoort, BTW op onderhoud en gebruik in aftrek wordt gebracht en zakelijk gereden kilometers bekend zijn geldt dat de BTW correctie kan worden bepaald op basis van de formule (totaal aantal km – zakelijke km)/ totaal aantal km * in aftrek gebrachte BTW. Bij voorkeur wordt in die situatie voor het vaststellen van het totaal aantal gereden km de km-beginstand per 1 januari en de km-eindstand per 31 december vastgelegd aan de hand van bijvoorbeeld een foto. Het vaststellen van de kilometrage op basis van betaalde brandstofkosten, gemiddelde brandstofprijs en verbruik van de auto volgens RDW lijkt redelijk, maar zal tot discussie met de Belastingdienst leiden.

•    De Belastingdienst is akkoord gegaan met onze stelling dat naar aanleiding van de Hoge Raad uitspraak bij een auto die bij een ondernemer in privé staat, en waarbij de BTW op onderhoud en gebruik in aftrek is gebracht, de BTW correctie niet hoger kan zijn dan de BTW die in aftrek is gebracht. Veel klanten hebben deze teveel betaalde BTW terug ontvangen naar aanleiding van het collectief bezwaar BTW privé gebruik auto. Dit geldt naar onze mening ook voor auto’s die tot het ondernemingsvermogen behoren waarbij voor auto’s die niet ouder zijn dan 5 jaar wel rekening moet worden gehouden met (1/5e van) de aanschaf BTW.

•    Uitgaande van het gegeven dat bij de vaststelling van de forfaitaire correctie van 2,7% door het Ministerie van Financiën is aangesloten bij de door Ecorys vastgestelde verdeling van ritten van 27% privé ritten, 40% woon-werkverkeer en 33% zakelijke ritten kan het standpunt worden ingenomen dat bij het ontbreken van privé- of woon werkverkeer het forfaitaire percentage voor BTW privé gebruik van 2,7% of 1,5% bijgesteld worden zoals hierna uitgewerkt. Zie ook de stroomschema’s die aan het begin van dit artikel staan vermeld.

•    Indien voldoende onderbouwd kan worden dat geen sprake is van woon-werkverkeer (maar wel privé km) kan het gecorrigeerde percentage naar onze mening worden gesteld op 27%/67% * 2,7% = 1,09% of 27%/67% * 1,5% = 0,6%. Voor ambulante werknemers die van thuis uit werken kan gesteld worden dat geen sprake is van woon-werkverkeer, maar dit zal onderbouwd moeten kunnen worden op basis van bijvoorbeeld arbeidscontract, agenda’s, projectregistratie waaruit blijkt bij welke projecten een ambulante werknemer betrokken is. Ook voor de dga die ingeschreven is op het woonadres van de holding en waarbij de holding de auto ter beschikking stelt is geen sprake van woon-werk verkeer. Van belang daarbij is dat in het arbeidscontract is opgenomen dat de werkplek op het woonadres is en dat er ook feitelijk thuis wordt gewerkt, bijvoorbeeld bestaande uit e-mail behandeling.

•    Indien voldoende onderbouwd kan worden dat geen sprake is van privé-ritten (maar wel woon-werk km) kan het standpunt worden ingenomen dat het gecorrigeerde percentage 40%/67% * 2,7% = 1,61% of 40%/67% * 1,5% = 0,9% bedraagt. Te denken is hier aan een verbod privé gebruik van de werknemer waarop ook wordt getoetst.

Let op

•    Indien een auto voor een dga privé vermogen is en de kosten van onderhoud en gebruik in privé worden gehouden terwijl de dga € 0,19 per kilometer vergoed krijgt kan geen BTW aftrek in de BV plaatsvinden en hoeft ook geen correctie BTW privé gebruik auto te worden gemaakt.

•    De ondernemer, niet zijnde een dga, voor wie de auto privé vermogen is, kan BTW op kosten van onderhoud en gebruik terugvragen. Aan het einde van het jaar moet een correctie BTW privé gebruik worden gemaakt indien sprake is van privé gebruik.

•    Woon-werkverkeer is voor de BTW privégebruik. Als het woon-werkverkeer het enige privégebruik is van de auto is het voor het vaststellen van de verschuldigde BTW niet nodig om een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Daarbij is goedgekeurd dat mag worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per jaar.

•    Wat een normale eigen bijdrage is voor het privé gebruik van een auto is niet eenvoudig vast te stellen. Ons standpunt is dat de normale waarde van het privégebruik van de auto gesteld kan worden op 2,7% (of 1,5% bij auto’s ouder dan 5 jaar) van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Stel dat de cataloguswaarde van een auto van drie jaar oud € 50.000 is, en een eigen bijdrage op jaarbasis wordt betaald van € 1.800, is de eigen bijdrage hoger dan de zogezegd minimale eigen bijdrage van € 1.350 (2,7% x € 50.000). Op jaarbasis is aan BTW verschuldigd € 312 (21/121e x € 1.800).

•    Anders dan voor de inkomstenbelasting/loonheffing bestaat voor de BTW geen bijzondere regeling voor elektrische auto’s en auto’s die ouder zijn dan 15 jaar.

•    De correctie BTW privé gebruik auto moet niet mee worden genomen in de BUA-berekening. Het privé gebruik van een zakelijke fiets moet wel worden meegenomen in de BUA-berekening. Meer informatie hierover is te vinden in ons memo “Uitsluiting aftrek BTW op personeelsverstrekkingen en andere uitgaven voor privé doeleinden”. Het memo kan worden opgevraagd bij het secretariaat (info@btwadvies.com).

Ruimte arrest Hoge Raad wordt door Belastingdienst niet geaccepteerd

Het arrest van de Hoge Raad in 2017 heeft er in ieder geval toe geleid dat voor een privé auto waarvan de BTW op onderhoud en gebruik in aftrek is gebracht geldt dat niet meer BTW verschuldigd kan zijn dan er in aftrek is gebracht. Dat geldt naar onze mening ook voor een zakelijke auto.

In weerwil van de ruimte die de Hoge Raad heeft geschapen is de Belastingdienst uiterst terughoudend bij toepassing van aangepaste forfaitaire percentages en gaat ver met de vereiste onderbouwing, hetgeen neigt naar een kilometeradministratie. Dit zal naar verwachting leiden tot nieuwe individuele procedures.

De terughoudendheid van de Belastingdienst en daaruit volgende massale afwijzing van bezwaren volgt uit het door de Belastingdienst gebruikte draaiboek inhoudelijke behandeling Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto BTW. In dit memo is ook aangegeven dat voor het hanteren van aangepaste percentages geen ruimte is bij onvoldoende onderbouwing. Klik hier voor het draaiboek.

Tot slot

Ondanks de terughoudendheid van de Belastingdienst is niet gezegd dat de arresten van de Hoge Raad uit april 2017 in geen enkele situatie ruimte bieden om de forfaitaire percentages van 2,7% of 1,5% los te laten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de situaties:

•    Voor de auto die tot het privé vermogen van de ondernemer behoort, BTW op onderhoud en gebruik in aftrek wordt gebracht en zakelijk gereden kilometers bekend zijn geldt dat de BTW correctie kan worden bepaald op basis van de formule (totaal aantal km – zakelijke km)/ totaal aantal km * in aftrek gebrachte BTW.

•    Bij een auto die bij een ondernemer in privé staat, en waarbij de BTW op onderhoud en gebruik in aftrek is gebracht, kan de BTW correctie niet hoger kan zijn dan de BTW die in aftrek is gebracht. Dit geldt naar onze mening ook voor auto’s die tot het ondernemingsvermogen behoren waarbij voor auto’s die niet ouder zijn dan 5 jaar wel rekening moet worden gehouden met (1/5e van) de aanschaf BTW.

•    Mits goed onderbouwd aan de hand van objectieve in het dossier aanwezige feiten:

- Bij een verbod privé gebruik waarop ook wordt toegezien.

- Voor ambulante werknemers waarbij op basis van bijvoorbeeld arbeidscontract, agenda’s, projectregistratie waar uit blijkt bij welke projecten een ambulante werknemer betrokken is.

- Voor de dga die ingeschreven is op het woonadres van de holding en waarbij de holding de auto ter beschikking stelt is geen sprake van woon-werk verkeer. Van belang daarbij is dat in het arbeidscontract is opgenomen dat de werkplek op het woonadres is en dat er ook feitelijk thuis wordt gewerkt, bijvoorbeeld bestaande uit e-mail behandeling.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.