Uw advertentie hier
 

Voor particulieren die zonnepanelen aanschaffen en stroom aan het energiebedrijf leveren geldt dat zij ondernemer zijn voor de BTW en recht hebben op teruggave van BTW op de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Vragen en antwoorden BTW-heffing en aftrek van BTW bij particulieren die zonnepanelen aanschaffen

Uit het overzicht met vragen en antwoorden van het Ministerie van Financiën van 5 september 2019 blijkt onder andere:

  • Dat het niet uitmaakt of van een zogenaamde slimme meter gebruik wordt gemaakt of van een analoge (terugdraai)meter;
  • In verband met de stroomlevering aan het energiebedrijf moet verplicht een melding worden gedaan bij de Belastingdienst en worden verzocht om uitreiking van een BTW-aangifte; ook als gebruik gemaakt kan worden van de kleineondernemersregeling;
  • Voor de teruggave van BTW op de zonnepanelen moet de melding als ondernemer bij de Belastingdienst en het verzoek om uitreiking van een BTW-aangifte gedaan worden binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin in de zonnepanelen is geïnvesteerd. Voor investeringen in 2019 geldt dus dat uiterlijk 30 juni 2020 om uitreiking van een BTW-aangifte moet worden verzocht. De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier  beschikbaar;
  • Indien het formulier voor melding bij de Belastingdienst niet binnen de 6 maandstermijn bij de Belastingdienst wordt ingediend is nog steeds BTW-teruggave mogelijk,  echter dan kan geen bezwaar worden gemaakt indien de BTW-teruggave geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd. Voor deze zogenaamde ambtshalve teruggave van BTW moet het formulier binnen 5 jaar na het jaar waarin in de zonnepanelen wordt geïnvesteerd bij de Belastingdienst ingediend zijn. Voor investeringen in 2019 dus het aangifteformulier dus uiterlijk 31 december 2024 zijn ingediend;
  • Voor de berekening van verschuldigde BTW voor wat betreft de aan het energiebedrijf geleverde stroom kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire bedragen. De BTW op investeringen in zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen, kan volledig in aftrek worden gebracht. De BTW op zonnepanelen die wel tegelijkertijd als dakbedekking dienen, kan voor 1/3 deel in aftrek worden gebracht. In het overzicht van vragen en antwoorden zijn rekenvoorbeelden opgenomen;
  • Door toepassing van de kleine ondernemersregeling hoeft geen BTW-aangifte te worden gedaan over tijdvakken die liggen na het tijdvak van investeren in de zonnepanelen; daarvoor hoeft niet expliciet bij de Belastingdienst verzocht te worden.

Geen BTW-aftrek op investering in woning/ dak waarop de zonnepanelen liggen

Het standpunt van de Belastingdienst dat alleen recht op teruggave van BTW bestaat voor de zonnepanelen, en dus bijvoorbeeld niet op de nieuwbouw van een woning/ vervanging van een dak sluit aan bij de uitspraak van Hof-Arnhem-Leeuwarden van 7 mei 2019. Een eerdere uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 28 november 2017 deed vermoeden dat er wel recht op gedeeltelijke aftrek van BTW op de kosten van het dak is, maar daar komt het Hof meer recent dus op terug. Tegen de uitspraak van het Hof is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Zolang de Hoge Raad niet heeft geoordeeld over deze kwestie, adviseren wij binnen 6 weken bezwaar te maken tegen de eigen BTW-aangifte om zo de rechten op BTW-aftrek veilig te stellen.

Vanaf 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling

Tot 1 januari 2020 is door toepassing van de kleine ondernemersregeling geen BTW verschuldigd, indien het per saldo door een ondernemer te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is. Per 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling vervangen door een vrijstellingsregeling. Bij een omzet van maximaal € 20.000 per kalenderjaar, exclusief BTW, hoeft dan geen BTW afgedragen te worden.

Voor eigenaren van zonnepanelen die vóór 2020 hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en door toepassing van de kleine ondernemersregeling geen BTW-aangifte hoeven te doen na het jaar van investeren in de zonnepanelen geldt dat zij ook vanaf 2020 geen BTW-aangiften hoeven in te dienen na het jaar van investeren in de zonnepanelen. Daarvoor is geen expliciet verzoek bij de Belastingdienst nodig.

De nieuwe kleine ondernemersregeling brengt met zich mee dat vanaf 2020 een BTW-vrijstelling geldt en dat een deel van de BTW op investeringen in zonnepanelen die gedaan zijn in de jaren vanaf 2016 terugbetaald (herzien) zou moeten worden. Deze terugbetaling wordt voor de meeste particuliere eigenaren van zonnepanelen voorkomen doordat een jaarlijks te herzien BTW-bedrag van minder dan € 500 niet hoeft te worden herzien.

Voorbeeld
Jaap heeft in 2016 zonnepanelen gekocht. Daarbij heeft hij de aan hem in rekening gebrachte BTW van € 1.000 in aftrek gebracht. Omdat het hier om niet-geïntegreerde zonnepanelen gaat, geldt een herzieningstermijn van 5 jaren. Op het moment dat in 2020 de nieuwe kleine ondernemersregeling wordt ingevoerd vindt een sfeerovergang plaats. Jaap zou dan zonder overgangsregeling de BTW over de nog openstaande herzieningstermijnen van 2020 terug moeten betalen. Dat is 1/5 x € 1.000 = € 200. Omdat er een overgangsregeling is getroffen op grond waarvan een jaarlijks te herzien BTW-bedrag van minder dan € 500 niet hoeft te worden terugbetaald, hoeft Jaap de € 200 herzienings-BTW dus niet af te dragen.

Beperkt recht op aftrek van BTW bij gebruik voor eigen (BTW-vrijgestelde) activiteiten

Rechtbank Noord-Nederland oordeelde d.d. 8 augustus 2019 dat een school alleen recht op aftrek van BTW heeft op de investering in zonnepanelen, voor zover de opgewekte stroom uitgaat boven de door de school zelf verbruikte stroom. Voor de zelf verbruikte stroom geldt volgens de Rechtbank dat de zonnepanelen niet worden gebruikt voor BTW-belaste activiteiten en in zoverre bestaat geen recht op aftrek van BTW. Tegen de uitspraak van de Rechtbank is hoger beroep ingesteld.

Conclusie

Twijfel je wel eens of binnen de onderneming wel op de juiste manier met de btw wordt omgegaan? Laat dit op efficiënte wijze scannen. Wij kunnen een BTW quick scan doen om de procedures, aangiften en facturen van de onderneming te toetsen.

Zowel interne belanghebbenden, zoals de controller, de CFO, de aandeelhouder en de CEO, als externe belanghebbenden, zoals de accountant of de bank, hechten veel waarde aan een periodieke controle van verschillende processen. Een van de processen die een significante invloed heeft op de organisatie is het proces rondom de btw-behandeling. De BTW quick-scan is dan de ideale tool om deze controle uit te voeren.

Indien er vragen zijn over deze publicatie, neem dan gerust contact op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.