Uw advertentie hier
 

Is een btw-vrijstelling van toepassing bij het uitlenen van het personeel?

Het uitlenen van personeel is in beginsel belast met btw. Als het uitlenen van personeel kwalificeert als een zelfstandige dienst, kan een van de volgende btw-vrijstellingen van toepassing zijn:

 1. de sociaal-culturele btw-vrijstelling;
 2. de medische btw-vrijstelling; of
 3. de btw-onderwijsvrijstelling.

Voor de vaststelling of sprake is van de btw-belaste terbeschikkingstelling van personeel of een btw-vrijgestelde dienst, zijn onder meer de overeenkomsten tussen uw instelling en de instelling waarvoor u uw personeel inzet doorslaggevend. Hierbij is van belang dat de instelling en de wederpartij handelen overeenkomstig de in de overeenkomst vastgelegde afspraken. Bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten kunt u btw-heffing wegens het uitlenen van personeel voorkomen, afhankelijk van de afspraken die u maakt met de instelling waarvoor u uw personeel inzet.

Overeenkomst van opdracht of detacheringsovereenkomst

Voor de btw-gevolgen is van belang of de overeenkomst die u sluit met de andere instelling kwalificeert als een overeenkomst van opdracht die onder een btw-vrijstelling valt of als een detacheringsovereenkomst wegens het ter beschikking stellen van personeel die is belast met btw. Uit het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2018 (hierna: Besluit van 14 december 2018) blijkt dat onder de volgende voorwaarden sprake is van een overeenkomst van opdracht die onder de sociaal-culturele, medische of onderwijs btw-vrijstelling valt:

 • De instelling sluit met de wederpartij een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van bepaalde btw-vrijgestelde werkzaamheden, in de zin van de sociaal-culturele, medische of onderwijs btw-vrijstelling;
 • In de overeenkomst van opdracht staat duidelijk omschreven wat de aard van de te verrichten werkzaamheden is;
 • uit de overeenkomst van opdracht blijkt dat tussen de instelling en de wederpartij geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat; en
 • de instelling en de wederpartij handelen overeenkomstig de in de overeenkomst van opdracht vastgelegde afspraken.

Zzp-ers en maatschappen

Naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad uit 2014 (o.a. van 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1374) heeft de staatssecretaris onderkend dat de medische btw-vrijstelling van toepassing is voor zzp’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten. Dit betekent dat de volgende medische werkzaamheden van de zzp’ers en maatschappen onder de medische btw-vrijstelling vallen:

 • de door de zzp’er of maatschap verrichte diensten die vallen onder de Wet BIG; of
 • de door de zzp’er of maatschap verrichte diensten die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische dienst.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de gezondheidskundige diensten mogen niet worden verricht op grond van een uitleenovereenkomst of een dienstbetrekking; en
 • tussen de werknemers of maten van de maatschap en/of de maatschap enerzijds en het ziekenhuis of de zorginstelling anderzijds, mag geen sprake zijn van een dienstbetrekking of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden.

Dit geldt ook voor vergelijkbare situaties van zzp-ers en maatschappen in de sociaal-culturele en onderwijssector.

Ter beschikking stellen van personeel 

Als de overeenkomst tussen de instelling en de wederpartij niet kwalificeert als een overeenkomst van opdracht, is sprake van het ter beschikking stellen van personeel. Dit wordt ook wel detacheren, inlenen of uitlenen van personeel genoemd. Er is sprake van het ter beschikking stellen van personeel als de instelling personeel ter beschikking stelt aan de wederpartij en dat personeel onder toezicht of leiding van de wederpartij werkzaamheden verricht. Het personeel van de instelling kan ook onder toezicht of leiding van de wederpartij staan als het personeel over specifieke vakkennis beschikt, eventueel gecombineerd met de specifiek aan dat beroep gekoppelde verantwoordelijkheid.

Een rechtbank oordeelde op 3 december 2018 (ECLI:NL:RBZWB:2018:6660) dat de medische btw-vrijstelling van toepassing is in de situatie waarin personeel wordt ingezet bij een zorginstelling voor het verrichten van zorgdiensten. Het personeel stond niet onder leiding en toezicht van de inlener van het personeel. Daarom was geen sprake van het ter beschikking stellen van personeel. Een gerechtshof oordeelde op 5 maart 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:548) in een vergelijkbare situatie dat de sociaal-culturele btw-vrijstelling van toepassing is in de situatie waarin een instelling personeel inzet voor het verrichten van bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden.

Voorkomen van btw-druk bij het ter beschikking stellen van personeel

Als sprake is van het ter beschikking stellen van personeel, vormt de btw een kostenpost voor de wederpartij die het personeel inleent en inzet voor btw-vrijgestelde diensten. Deze btw-druk kan de instelling voorkomen als de instelling en de wederpartij:

 1. de personeelskosten kunnen verrekenen op grond van het zogenoemde leerstuk voor kosten voor gemene rekening, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende strikte voorwaarden;
 2. gebruik kunnen maken van de goedkeuring uit het Besluit van 14 december 2018 op grond waarvan de structurele uitleen van personeel in de sociaal-culturele, gezondheids- of onderwijssector buiten de btw-heffing blijft, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende strikte voorwaarden;
 3. gebruik kunnen maken van de goedkeuring uit het Besluit van 14 december 2018 op grond waarvan de niet structurele terbeschikkingstelling van personeel in het kader van het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen buiten de btw-heffing blijft, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende strikte voorwaarden;
 4. gebruik kunnen maken van de goedkeuring uit het Besluit van 14 december 2018 op grond waarvan de niet structurele terbeschikkingstelling van onderwijzend personeel buiten de btw-heffing blijft, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende strikte voorwaarden.

Als de instelling gebruik kan maken van een goedkeuring uit het Besluit van 14 december 2018, moet de instelling handelen alsof sprake is van een btw-vrijstelling. Dit betekent dat de instelling geen recht heeft op aftrek van btw op de kosten die de instelling maakt in verband met de terbeschikkingstelling van het personeel.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

 • Beoordelen of het uitlenen van het personeel op grond van de bestaande overeenkomst is belast of vrijgesteld van btw;
 • Beoordelen of uw de instelling gebruik kan maken van een van de goedkeuringen uit het Besluit van 14 december 2018;
 • Adviseren over de manier waarop de instelling btw-heffing kan voorkomen bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten wegens het uitlenen van personeel.

Let op risico naheffing btw met boetes

Als uw instelling bij het uitlenen van personeel ten onrechte een btw-vrijstelling toepast, en dus geen btw afdraagt, bestaat het risico op naheffing van btw en boetes. Om deze risico’s te voorkomen, is van belang om de bestaande overeenkomsten te toetsen aan de btw-gevolgen van de inzet van personeel. 

Contact

Bent u betrokken bij een instelling die personeel uitleent of inleent en wilt u meer weten over de btw-gevolgen hiervan? Tijdens een gesprek onderzoek ik graag samen met u welke btw-gevolgen het uitlenen van het personeel heeft voor uw instelling en op welke manier u de btw-positie fiscaal zo optimaal mogelijk kunt vormgeven. U kunt ook een Btw-check non-profit laten uitvoeren. Wilt u eerst vrijblijvend een vraag stellen, neem dan gerust contact op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Marion Gerritsen

Gerritsen BTW Advies

Gerritsen BTW Advies

mr. Marion Gerritsen


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.