Uw advertentie hier
 

Net als de KOR (t/m 2019) geldt de OVOB (vanaf 2020) enkel voor in Nederland gevestigde ondernemers en voor (buitenlandse) ondernemers die in Nederland een vaste inrichting hebben. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor de OVOB en tevens wordt gekozen voor deze regeling dan geldt in beginsel dat de ondernemer geen btw verschuldigd is, hij geen recht op aftrek van voorbelasting heeft en hij ontheven is van administratieve verplichtingen (geen facturen uitreiken, geen aangifte doen, beperkte btw-administratie, e.d.).

Wat houdt de nieuwe OVOB in?

De nieuwe OVOB verschilt op een aantal gebieden van de KOR. In tegenstelling tot de KOR, die alleen van toepassing is op natuurlijke personen dan wel samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (bijvoorbeeld de maatschap of de VOF), geldt de OVOB ook voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV, stichting of vereniging). Daarnaast is de OVOB omzet gerelateerd, terwijl voor de KOR een ingewikkelde formule geldt. Het in Nederland behaalde bedrag aan omzet waar je op jaarbasis onder moet blijven, wil je de OVOB kunnen toepassen, is € 20.000. Een ander belangrijk verschil is dat de KOR enerzijds een (gedeeltelijke) btw-vrijstelling kent en anderzijds een administratieve vrijstelling, terwijl de OVOB recht geeft op zowel een btw- als een administratieve vrijstelling.

Bij de KOR geldt ten aanzien van de administratieve vrijstelling dat deze pas van toepassing is als de inspecteur via een goedkeurende beschikking heeft beslist op het verzoek daartoe. Als een ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de OVOB, dan is hij niet verplicht om gebruik te maken van de regeling. Kies je er voor, dan moet je dit uitdrukkelijk kenbaar maken aan de Belastingdienst via het formulier “Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling” en geldt de toepassing van de OVOB voor een periode van ten minste drie jaren.

Let op: de melding dient uiterlijk 20 november 2019 te zijn gedaan indien je de OVOB wilt toepassen vanaf 1 januari 2020!

Indien de melding later is gedaan, dan kan pas vanaf het 2e kwartaal van 2020 (bij een kwartaalaangifte) gebruik worden gemaakt van de OVOB. Voor toepassing van de OVOB na 1 januari 2020 geldt een meldingstermijn van 4 weken voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de nieuwe OVOB wordt toegepast.

Ondernemers die onder de huidige regeling de administratieve vrijstelling mogen toepassen, zoals bijvoorbeeld houders van zonnepanelen, zullen automatisch onder de OVOB gaan vallen. Zij hoeven zich dus niet te melden.

Overschrijdt de ondernemer het bedrag van € 20.000 in enig jaar, dan kan hij vanaf dat moment de OVOB niet meer toepassen. Hij moet zich er dan voor afmelden via het formulier “Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling”. Dit formulier kan de ondernemer ook gebruiken als hij zich na drie jaar wil afmelden voor de OVOB, ondanks het feit dat hij nog aan de voorwaarden voldoet.

Welke omzet telt mee bij de beoordeling of onder de € 20.000-grens wordt gebleven?

Het gaat met name om de volgende bedragen:

  • de in Nederland belaste omzet, ongeacht het tarief èn ook indien de btw is verlegd  
  • de levering van onroerende zaken, tenzij de ondernemer deze in zijn bedrijf heeft gebruikt
  • de verhuur van onroerende zaken  
  • financiële diensten en verzekeringsdiensten

Een OVOB-ondernemer is geen btw verschuldigd, maar heeft ook geen recht op aftrek van voorbelasting

Het niet verschuldigd zijn van btw, terwijl dat in een normale situatie wel zou gelden, kan een voordeel zijn als de afnemer geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Te denken valt aan particulieren of afnemers met vrijgestelde prestaties, zoals zorginstellingen, medische dienstverleners, scholen, banken en verzekeraars. In dat geval is het dus voordelig om gebruik te maken van de OVOB. Als er in een vorig jaar een grote investering is gedaan waarvan de btw volledig in aftrek is gebracht, kan toepassing van de OVOB met zich meebrengen dat er vanaf het moment dat de ondernemer de OVOB toepast een deel van de destijds in aftrek gebrachte btw moet worden herzien.

Een ondernemer die de OVOB toepast, kan geen voorbelasting in aftrek brengen en kan ook niet opteren voor btw-belaste verhuur van onroerende zaken. Zijn de afnemers geheel of grotendeels aftrekgerechtigde ondernemers, dan is het dus juist niet interessant om de OVOB toe te passen. Door btw-belaste prestaties te kunnen blijven verrichten, behoudt de ondernemer dan immers ook het recht op aftrek van voorbelasting. Voldoet een ondernemer aan de voorwaarden voor de OVOB dan kan het voor hem in dat geval dus toch gunstig zijn om van toepassing ervan af te zien. Dit is ook het geval als hij bijvoorbeeld op enig moment een grote investering doet waarbij hem een groot bedrag aan btw in rekening wordt gebracht.

btw-voordeel door oprichten van een nieuwe onderneming

Als je onderneming aan zowel aftrekgerechtigde als niet-aftrekgerechtigde ondernemers prestaties verricht, zou je kunnen overwegen om nog een onderneming op te richten, waardoor bijvoorbeeld een nieuw opgerichte B.V. de OVOB toepast en enkel prestaties verricht aan niet of beperkt aftrekgerechtigden. De bestaande onderneming kan dan btw-belaste prestaties blijven verrichten aan aftrekgerechtigden en zo doende zelf ook btw in aftrek brengen. In dat geval moet wel voorkomen worden dat de beide ondernemers een fiscale eenheid btw vormen.

Toepassing van de OVOB brengt administratieve lastenverlichting met zich mee

Met name voor natuurlijke personen die hobbymatig activiteiten verrichten, waarvoor geldt dat ze als btw-ondernemer kwalificeren en daarom diverse administratieve verplichtingen hebben, kan de vrijstelling die de OVOB met zich mee brengt voor dergelijke verplichtingen een groot voordeel zijn. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen met (deels) btw-belaste activiteiten. Zij hebben in veel gevallen te maken met vrijwilligers en hechten daarom ook veel belang aan administratieve lastenverlichting. Omdat dergelijke ondernemers veelal prestaties verrichten aan niet aftrekgerechtigden kan toepassing van de OVOB voor hen zowel een fiscaal als een administratief voordeel opleveren.

Wilt je meer weten over de nieuwe OVOB of wil je beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet, dan wel of je er goed aan doet om er gebruik van te maken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Geert Beuker

Beuker btw-advies

Beuker btw-advies

mr. drs. Geert Beuker


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.