Uw advertentie hier
 

Bereid u voor en doe de Brexit Impact Scan

De Brexit is per 31 januari 2020 een feit en uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse ondernemingen daar nog niet goed op voorbereid zijn. De impact op uw bedrijfsvoering kan gigantisch zijn. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf door te nemen en adequate voorbereidingen te treffen. Doe de Brexit Impact Scan en stel zelf vast welke gevolgen dit voor uw onderneming heeft. De gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU brengt u met deze Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid snel in kaart.

Subsidie: Brexit-vouchers

Wanneer u zaken met het Verenigd Koninkrijk doet en u een Nederlandse MKB-ondernemer bent, kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt hiervoor speciale Brexit-vouchers beschikbaar. Met deze Brexit-vouchers krijgt u subsidie voor het verkrijgen van advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. Met deze vouchers ontvangt u een korting tot maar liefst 50% op de kosten die u maakt voor het advies van een externe deskundige, gericht op een goede voorbereiding op de Brexit.

Brexit: Overgangsregeling loopt op 31 december 2020 af

Het Britse parlement en het Europese Parlement hebben in januari ingestemd met het Brexit akkoord. Vanaf 31 januari 2020 is het VK geen EU-lid meer, waarmee de Brexit een feit is geworden. De Brexit kan worden gezien als de scheidingsacte. Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsfase. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Tijdens deze fase onderhandelen de EU en het VK over de details van hun toekomstige relatie. Meer duidelijkheid hierover komt pas nadat de fase van onderhandelen is afgerond. Eventuele nieuwe afspraken gaan in na 31 december 2020. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. De Britse premier Johnson heeft echter gezegd dat hij geen verlenging wil.

Voor bedrijven en instellingen is het belangrijk dat zij dit jaar benutten om zich voorbereidingen op de Brexit. Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, zal er vanaf 1 januari 2021 sowieso sprake zijn van grensformaliteiten in het verkeer van en naar het VK. Experts voorzien dat de tijd om tot een overeenkomst te komen te kort zal zijn, waardoor het ‘no deal scenario’ het automatische gevolg zal zijn. Gezien de uitspraken van de Britse premier is het duidelijk dat “Hope for the best, prepare for the worst” geen loze kreet, maar harde noodzaak is geworden. Wij adviseren bedrijven om, gezien de huidige onzekerheid over de uitkomst, zich voor te bereiden op zowel een ‘deal’- als een ‘no deal’ uitkomst. Bent u goed geïnformeerd over de gevolgen voor wat betreft douaneformaliteiten en de additionele kosten die daar uit volgen? Zijn uw IT-systemen juist en volledig ingericht om met deze nieuwe processen om te gaan?

Van leverancier naar exporteur

Na de Brexit bent u niet enkel leverancier, maar krijgt u de status van “exporteur” zoals deze is gedefinieerd in de douanewetgeving. Elke levering van goederen aan het VK start dan met het opmaken van een uitvoeraangifte. Met deze aangifte deelt u de douane mee dat u de in de aangifte opgenomen goederen, overbrengt naar het VK en dat u voor deze levering het BTW 0-tarief gaat toepassen. Als het uw gewoonte was om de goederen “Delivery At Place - vestiging klant” te leveren moet u nu in het VK ook een invoeraangifte (laten) opmaken en indienen bij HMRC (Her Majesty Revenu & Customs).

Dat klinkt als een wezenlijke verandering, en dat is het ook. Het is dan ook van belang om goed voorbereid te zijn. Die voorbereiding begint met het analyseren van de huidige leveringen en leveringsvoorwaarden. Aan de hand daarvan kunt u, wellicht in overleg met uw klanten, de meest efficiënte, goedkoopste c.q. snelste methode kiezen - in volgorde van de noodzaak voor uw leveringen - waarmee u ook na de Brexit goederen aan uw klanten in het VK kunt blijven leveren. Hiervoor dienen uiteraard ook afspraken te worden gemaakt over het doorberekenen van de extra kosten.

Routebeschrijving uitvoer goederen naar het VK

Wij geven hieronder een beschrijving van een mogelijke route om de leveringen aan afnemers in het VK, ook na de Brexit, te blijven doen. We proberen in deze beschrijving zoveel mogelijk douane-technische termen en procedurebeschrijvingen te vermijden. In de beschrijving gaan wij uit van de veronderstelling dat uw bedrijf goederen uitvoert die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden.

Analyseren van uw huidige leveringen

Natuurlijk is bekend welke goederen u levert aan het VK, maar weet u ook onder welke verkoopvoorwaarden deze goederen worden geleverd? Het maakt na de Brexit immers een immens verschil of goederen waarop 5% invoerrechten worden geheven ‘Free On Board’ of ‘Delivered Duty Paid’ worden geleverd.

Niet alleen komen de invoerrechten bovenop de prijs. Ook de extra procedures voor inklaring, VAT-registratie en eventuele controles, werken kostprijsverhogend. Waar u verder ook op moet letten is het volgende:

  • Moet u dezelfde verkoopvoorwaarden aanhouden als voor de Brexit?
  • Weet u onder welke goederencode de goederen dienen te worden ingedeeld, zodat u het percentage van de rechten bij invoer kunt bepalen?
  • Weet u hoe u de douanewaarde van de goederen dient te bepalen?
  • Kent u de (douane-technische) oorsprong van de goederen?
  • Weet u of voor de uit te voeren goederen niet fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld fyto- of veterinaire controles van toepassing zijn?
  • Weet u of de goederen mogelijk kunnen worden aangemerkt als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen?

Als deze gegevens bekend zijn, kunt u de goederen indelen, de waarde bepalen en een inschatting maken van noodzakelijke prijswijzigingen en hierover alvast in overleg treden met uw klanten. Daarnaast kunt u een opzet maken waarmee de aangiftegegevens kunnen worden samengesteld.

Douaneprocedures

Bovenstaande analyse geeft ook richting aan de keuze van de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de douaneprocedures.

Als u geen ervaring heeft met douaneprocedures, ligt het voor de hand om het doen van de aangifte uit te besteden aan een douane-expediteur. De douane-expediteur levert dan de tools en de kennis om de aangifte correct in te vullen en te versturen. Hij heeft echter geen, of slechts heel beperkt, mogelijkheden om de door u aangeleverde aangiftegegevens op juistheid te toetsen. Bovendien blijft u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte voor de douane en de Centrale Dienst In- en Uitvoer, Met deze laatste organisatie krijgt u bijvoorbeeld te maken in het geval u strategisch gevoelige goederen uitvoert.

De uitwerking van de analyse geeft u een goede onderhandelingspositie bij een douane-expediteur. U bent immers voorbereid en in staat de aangiftegegevens volledig en correct aan te leveren. Desgewenst kunt u de gegevens elektronisch aanleveren bij de douane-expediteur zodat hij de aangiftegegevens kan omzetten in een digitale aangifte in zijn aangiftesysteem dat communiceert met de douanesystemen. Kennis van de douaneprocedures heeft u dan in feite niet meer nodig.

Met eigen elektronische uitvoeraangifte houdt u alles in eigen hand

Resulteren uw leveringen aan het VK (en mogelijk aan andere niet Unie landen) in een groot aantal uitvoeraangiften, dan kunnen wij uw bedrijf begeleiden naar een eigen elektronische uitvoeraangifte. Een douane-expediteur heeft u dan niet meer nodig en u houdt alles in eigen hand. De noodzakelijke kennis van de te volgen douaneprocedures leveren wij bij onze begeleiding. Deze totaaloplossing zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden zodat de hierboven beschreven methode als tussenstap noodzakelijk zal zijn, maar biedt u zeker een “future-proof” oplossing voor een verdere groei van uw exportactiviteiten.

Welke aangiftemethode voor het overdragen van uw gegevens, bijvoorbeeld aan een douane-expediteur of als het gaat om een eigen volledig administratief gecontroleerde regeling, het meest geschikt is, zal blijken uit onze analyse.  Deze analyse geeft ons de mogelijkheid de meest kost-efficiënte bedrijfsprocedure voor u op te stellen waarmee u zult voldoen aan alle wettelijke eisen zonder dat uw bedrijfsvoering onnodig wordt geschaad.

‘No nonsense’ data-analyse op de Douane-aangifte

In 2019 heeft Taxsample samen met TB Customs Consultancy een data-analysetool ontwikkeld waarmee wij de GPA (Geautomatiseerde periodieke aangifte) op een redelijk eenvoudige wijze kunnen controleren. Wanneer u aangifte heeft gedaan middels AGS en een periodieke samenvatting van deze aangifte kan worden verkregen van de Douane of via uw douane-expediteurs, zal de controle, afhankelijk van de gegevens die zijn opgenomen in de samenvatting, hierop worden gebaseerd. De basiscontroles die zijn opgenomen in de tool richten zich op de materiele volledigheid, tijdigheid en samenhang van de in de aangifte opgenomen gegevens. Eventuele onjuiste vermeldingen, onjuiste of incomplete berekeningen of inconsistenties worden per aangifteveld teruggekoppeld, waardoor de aangifte kan worden verbeterd.

De fiscale toets op de data meldt niet alleen het gebruik van niet bestaande goederencodes en onjuiste percentages, maar ook het (mogelijk) van toepassing zijn van anti-dumping- / antisubsidie- en andere handelspolitieke maatregelen. Ook worden inconsistenties in de berekening van de douanewaarde gesignaleerd en worden mogelijke besparingen aangegeven die gerealiseerd kunnen worden door goederen te betrekken uit landen en gebieden waarvoor preferentiële tarieven gelden. De uitkomst van de data-analyse wordt getoetst door een douanespecialist die de uitkomst van de geautomatiseerde controles op de aangeleverde gegevens zal beoordelen op basis van zijn jarenlange ervaring. De specialisten kunnen van de geconstateerde gebreken het afgeleide risico inschatten en u adviseren omtrent maatregelen in het administratieve proces die u kunt nemen.

Taxsample helpt u Brexit-proof exporteren

Ton Bendermacher en ik hebben in de afgelopen 25 jaar ervaring opgebouwd bij de Big 4, Douane en Belastingdienst op alle onderdelen die relevant zijn rondom het thema Brexit. In onze teams werken specialisten op het gebied van IT-audit, Data Science, Douane- en Belastingwetgeving samen.

Wij werken met een gefaseerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van uw bedrijf en de optimale inzet van onze specialisten. Per fase wordt vastgesteld welke stappen moeten worden genomen. Momenteel bevinden veel bedrijven zich nog in de oriënterende en analyserende fase. En dat terwijl de tijd nu toch echt begint te dringen. Voor de dienstverlening kan men bovendien ook nog eens een subsidie tot 50% van de kosten aanvragen op de website van de RVO. Profiteer van de voordelen van een gespecialiseerd bedrijf: scherpe prijzen, persoonlijk contact en expertise op uw nieuwe uitdaging, namelijk EXPORTEREN!

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Ton Bendermacher, als douanespecialist gespecialiseerd in Europees recht, im- en exportcontrole, waaronder in relatie tot het VK.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Willem Veldhuizen RE RTAP

Taxsample BV

Taxsample BV

Willem Veldhuizen RE RTAP

020 7787750

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.