Uw advertentie hier
 

De onderwerpen van het besluit van 29 juni 2018

De complete tekst van het besluit van 29 juni 2018, nr. BLKB 2018/84956 vindt u hier.  Hierna worden een aantal onderwerpen behandeld uit dit besluit die voor de ondernemer relevant zijn.

Geen BTW bij waarborgsom en voorrijkosten

Indien geen sprake is van een vergoeding die in rechtstreeks verband staat met een prestatie is geen BTW verschuldigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • De waarborgsom (al dan niet door middel van een bankgarantie) die de koper van een onroerende zaak ingevolge de (voorlopige) koopovereenkomst moet betalen en die de verkoper volgens die overeenkomst mag behouden als de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen;
 • Voorrijkosten die aan de leverancier of dienstverrichter toekomen als de klant, ondanks de gemaakte afspraken, niet thuis is voor ontvangst van het goed of de dienst. De voorrijkosten worden alleen in rekening gebracht als de klant niet thuis blijkt te zijn.

Geen BTW bij doorlopende post en daarmee gelijk gestelde situaties

Bij de doorberekening van kosten van een derde die in naam en voor rekening van een klant worden gemaakt en waarbij sprake is van een rechtsverhouding tussen de derde en de klant is sprake van een doorlopende post waarover geen BTW is verschuldigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de overdrachtsbelasting die een notaris in naam en voor rekening van de koper van een onroerende zaak betaald en voor brandstofkosten die door de uitgever van een tankpas worden betaald in naam en voor rekening van de tankpashouder.


Indien een ondernemer kosten maakt op eigen naam maar voor rekening van de opdrachtgever is geen sprake van een doorlopende post. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitgaven van kadastrale rechten en door CBR aan de rijopleider in rekening gebrachte bedragen voor een examenkandidaat. Onder voorwaarden is bij de doorberekening van deze kosten geen BTW verschuldigd:

 • De kosten zijn zonder BTW in rekening gebracht aan de ondernemer en
 • De ondernemer berekent de kosten door voor hetzelfde bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften is verschuldigd voor de verrichte handeling(en) en
 • De ondernemer reikt een afrekening of factuur uit aan zijn opdrachtgever waarop deze kosten afzonderlijk worden vermeld; en
 • De ondernemer laat het bedrag van de doorbelaste kosten bij de vaststelling van zijn recht op aftrek van BTW buiten beschouwing.

Geen BTW bij statiegeld voor retouremballage

De kosten van retouremballage waarvan bij retour recht op terugbetaling bestaat, behoren niet tot de vergoeding; ook niet als de emballage niet retour komt.

Geen BTW bij fooien

Voor de heffing van de BTW blijven fooien verstrekt aan personeel van de ondernemer buiten de maatstaf van heffing. Dit geldt ook ingeval fooien door de ondernemer worden ontvangen en worden doorbetaald aan het personeel of als fooien door het personeel onderling gelijkelijk worden verdeeld, ook als de ondernemer meedeelt in de fooienopbrengst.
 
Fooien die de ondernemer zelf ontvangt voor zijn dienstverlening behoren tot de maatstaf van heffing. Over fooien verstrekt aan de ondernemer is geen BTW verschuldigd indien:

 • De ondernemer binnen zijn bedrijfsuitoefening vaste prijzen hanteert (inclusief bedieningsgeld); en
 • De ondernemer binnen een branche werkt waar het gebruikelijk is dat fooien worden betaald.

BTW en kredietbeperkingstoeslag

Een kredietbeperkingstoeslag wordt bovenop de prijs voor een geleverd goed of dienst in rekening gebracht en is veelal een bepaald percentage van de prijs. De kredietbeperkingstoeslag moet door de afnemer alleen betaald worden indien niet binnen een bepaalde termijn wordt betaald. Goedgekeurd is dat alleen BTW verschuldigd is over de daadwerkelijk ontvangen kredietbeperkingstoeslag. De voorwaarden daarvoor zijn:

 • De toeslag moet worden berekend over de vergoeding inclusief BTW. Over de toeslag zelf wordt geen BTW in rekening gebracht; en
 • Van de ontvangen kredietbeperkingstoeslag moet door de leverancier 6/106 of 21/121 deel aan BTW worden voldaan, afhankelijk van het BTW-tarief dat geldt voor de verrichte prestatie(s) op het moment dat de vergoeding in rekening wordt gebracht; en
 • De ontvangen toeslagen moeten op een zodanige wijze in de administratie van de leverancier worden verwerkt dat de verschuldigde BTW hierover op een eenvoudige wijze kan worden bepaald. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een grootboekrekening kredietbeperkingstoeslag. De wijze van administreren moet ook zodanig zijn dat kan worden bepaald aan welk BTW-tarief de ontvangen toeslagen zijn onderworpen; en
 • De verschuldigde BTW over de ontvangen kredietbeperkingstoeslag moet door de leverancier worden voldaan bij de aangifte over het tijdvak waarin de toeslag is ontvangen.

Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de afnemer van de prestatie geen recht heeft op aftrek van de BTW die is begrepen in de kredietbeperkingstoeslag. Aftrek van BTW bij de afnemer kan wel gerealiseerd worden door alsnog een aanvullende factuur uit te reiken waarop de kredietbeperkingstoeslag afzonderlijk in rekening wordt gebracht met de daarover verschuldigde BTW.

Voorbeeld:
Ondernemer A levert goederen aan ondernemer B.
Vergoeding                                                                         € 10.000
BTW                                                                                       €   2.100
                                                                                               --------------
Totaal                                                                                   €  12.100
Kredietbeperkingstoeslag (1%)                                 €       121
                                                                                               --------------
Totaal                                                                                   € 12.221
 
Het bedrag van € 121 hoeft niet betaald te worden bij betaling binnen 1 week na factuurdatum.
 
Voor ondernemer A geldt:

 • Bij betaling door B binnen 1 week ontvangt A € 12.100 en moet A € 2.100 BTW afdragen aan de Belastingdienst.
 • Bij betaling door B na 1 week ontvangt A € 12.221 en moet A € 2.100 BTW afdragen aan de Belastingdienst plus € 21 (21/121 x € 121).

Voor ondernemer B geldt:

 • Bij betaling binnen 1 week betaalt A € 12.100 en kan € 2.100 BTW in aftrek worden gebracht.
 • Bij betaling na 1 week betaalt A € 12.221 en kan € 2.100 BTW in aftrek worden gebracht. Indien A een aanvullende factuur uitreikt voor de kredietbeperkingstoeslag ad € 100 + € 21 BTW, kan B € 21 extra in aftrek brengen.

Let op!
Bij een korting wegens contante betaling geldt een bijzondere regeling.

BTW en korting voor contante betaling

In het besluit wordt niet ingegaan op het principe van de korting voor contante betaling. Het lijkt veel op een kredietbeperkingstoeslag maar is toch anders. Bij een kredietbeperkingstoeslag wordt een toeslag berekend die niet betaald hoeft te worden bij betaling binnen een termijn, terwijl bij een korting voor contante betaling een korting wordt verleend op het te betalen bedrag indien binnen een termijn wordt betaald. Klik hier voor de twee mogelijkheden die er zijn bij een korting voor contante betaling.

Conclusie

Het besluit geeft een mooi overzicht van bijzondere situaties en praktische goedkeuringen die zich voordoen bij het vaststellen van de vergoeding waarover BTW verschuldigd is. Met name indien de afnemer geen recht heeft op aftrek van BTW is het zaak de BTW-last te beperken door gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.