Uw advertentie hier
 

Correctie pro rata BTW en herrekening en herziening van BTW

Wanneer een ondernemer zowel vrijgestelde prestaties als BTW-belaste prestaties verricht dan moet er een omzetverhouding worden vastgesteld. Voor het deel belaste prestaties is recht op aftrek van BTW. Aan de start van het jaar dient dit te worden vastgesteld op basis van inschatting. Hierbij kan de verhouding worden gehanteerd die gebaseerd is op het pro rata percentage van het voorafgaande jaar. Op het einde van het jaar wordt het pro rata percentage opnieuw berekend. Als dit percentage afwijkt van het bij aanvang gehanteerde percentage dan moet aan het einde van het boekjaar alsnog een correctie plaatsvinden naar het nieuwe percentage. 

Als een ondernemer in het verleden roerende of onroerende zaken heeft aangeschaft en de BTW ter zake van deze aanschaf volledig of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, dan moet de BTW bij gewijzigd gebruik van dat goed herzien worden. Deze herziening moet worden aangegeven in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar en kan leiden tot een teruggaaf van of juist een betaling aan de Belastingdienst. De herzieningstermijn voor vastgoed loopt tien jaar, voor roerende zaken is dat vijf jaar. De BTW-correctie in verband met herrekening en herziening moet worden aangegeven in de BTW-aangifte bij vraag 5b. 

Correctie BTW bij onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik

De Belastingdienst publiceert ieder jaar normbedragen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water en van het eigen gebruik van agrarische producten. Voor het privégebruik van energie en water en gebruik van agrarische producten moet in de laatste BTW-aangifte over 2019 een BTW-correctie worden gemaakt. In de landbouwnormen 2019 is aangegeven welke prijs (exclusief BTW) per product gehanteerd moet worden en waarover aan het einde van het boekjaar de BTW-correctie moet worden berekend. Deze bedragen gelden ook voor MKB-ondernemers. Geef een BTW-correctie aan bij vraag 1d. 

Correctie BTW voor het privé gebruik van oudere auto’s het lagere BTW-forfait toe

Voor het privégebruik van een auto van de zaak is BTW verschuldigd. Bij het ontbreken van een kilometeradministratie en bij het ontbreken van een zakelijke vergoeding wordt de verschuldigde BTW forfaitair gesteld op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM). Geef aan het einde van het boekjaar de correctie voor de auto op basis van het forfait aan bij vraag 1d van de BTW-aangifte. Indien bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht  – bijvoorbeeld omdat hij die auto onder de margeregeling heeft gekocht of die vanuit zijn privévermogen in de onderneming heeft ingebracht – geldt een forfaitaire bijtelling van 1,5%. Het forfait van 1,5% is ook van toepassing op auto’s die de ondernemer of werkgever nog in gebruik heeft na afloop van het vierde jaar, volgend op het jaar waarin hij de auto is gaan gebruiken. Als er een kilometeradministratie is bijgehouden dan wordt de correctie voor de BTW vanwege het privégebruik gesteld op de uitkomst van de volgende som:
privékilometers/totale kilometers x in aftrek gebrachte BTW op onderhoud en gebruik. Geef deze correctie aan bij vraag 1d van de BTW-aangifte.
Klik hier voor ons artikel over ‘BTW privé gebruik auto in laatste BTW aangifte’. 

Opmerking: Let op dat de BTW correctie vanwege het privégebruik auto als kosten worden genomen.

Correctie BUA

Zijn er in 2019 verstrekkingen gedaan aan relaties en personeel? Let dan op toepassing van de BUA. Wanneer de verstrekkingen per persoon een waarde van meer dan € 227, dan moet de BTW die hierop in aftrek is gebracht aan het einde van het boekjaar worden gecorrigeerd. Houdt in de administratie altijd een berekening voor de BUA bij. Het ter beschikking stellen van business seats in een stadion aan personeel dient in beginsel privédoeleinden van personeel zodat de ter beschikking stelling meetelt voor het BUA. Op basis van een arrest van de Hoge Raad blijkt dat er gevallen kunnen zijn waarin een werkgever het personeel dergelijke evenementen laat bijwonen omdat het bedrijfsbelang dit vereist. De ondernemer moet aannemelijk kunnen maken dat met de verstrekking van de business seats een zakelijk doel wordt nagestreefd, dan komt de BTW op de business seats voor aftrek in aanmerking en hoeft geen BUA-correctie te worden gemaakt. De BTW-vakgroep heeft een model BUA-berekening beschikbaar. In de bijlagen in dit memo zijn enkele schema’s voor de berekening van de BUA correctie opgenomen. De te corrigeren BTW moet worden aangegeven bij vraag 5b van de BTW-aangifte.

Hieronder zijn 3 schema’s opgenomen die voor de praktijk handig zijn om de correcties BTW te bepalen.

BTW en margeregeling

Een wederverkoper van margegoederen en een reisbureau (inclusief de touroperator) die de winstmarge op basis van globalisatie per tijdvak vaststelt moet na afloop van het boekjaar 2019 de winstmarges van alle aangiftetijdvakken salderen en het jaarsaldo (de jaarwinstmarge) vaststellen. Hieruit kan blijken dat minder BTW verschuldigd is dan de wederverkoper/het reisbureau in 2019 op aangifte heeft voldaan. De wederverkoper/het reisbureau kan de te veel afgedragen BTW door middel van een schriftelijk verzoek terugvragen in het eerste aangiftetijdvak na afloop van 2019. Bij een negatieve jaarwinstmarge moet de inspecteur verzocht worden om de jaarwinstmarge op het negatieve bedrag vast te stellen. Deze negatieve jaarwinstmarge mag vervolgens verrekend worden met de positieve jaarwinstmarge van 2020. 

Geef een BTW-schuld tijdig aan via BTW-suppletie

Staat op de balans nog een BTW-schuld over 2018? Meldt deze schuld dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst middels een ‘suppletie omzetbelasting’. Op deze manier wordt voorkomen dat heffingsrente en boete verder oplopen. De suppletie moet worden gedaan vóórdat de ondernemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Doet de ondernemer tijdig een suppletieaangifte, dan krijgt hij alleen een verzuimboete wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde BTW. Deze tijdige suppletie wordt een ‘vrijwillige verbetering’ genoemd. Opname in de jaarstukken van de BTW-schuld met toelichting wordt niet aangemerkt als een vrijwillige verbetering. Bij constatering zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen waarbij een boete van 50% (opzet) niet is uitgesloten. Het is daarom van belang dat de suppletieaangifte wordt ingediend voordat de aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting wordt ingediend.
De boete bedraagt bij een vrijwillige verbetering 5%, met een maximum van € 5.514. Als het te betalen BTW-bedrag als gevolg van de suppletie niet hoger is dan € 20.000 of 10% van de eerder per saldo betaalde of terugontvangen BTW over dat tijdvak, wordt geen boete opgelegd. De Belastingdienst kan een aanvullende vergrijpboete (maximaal 100%) opleggen als de ondernemer niet (tijdig) voldoet aan haar informatieverplichting. Met andere woorden  als bij een geconstateerde onjuistheid die vermeld wordt op de balans géén suppletieaangifte wordt ingediend, kan een vergrijpboete van maximaal 100% worden opgelegd! Deze vergrijpboete komt dus bovenop de verzuim- of vergrijpboete voor het niet tijdig of te weinig betalen van BTW. Wordt later dan drie maanden na afloop van het boekjaar waarop de suppletie ziet de suppletie gedaan, dan wordt belastingrente berekend. 

Correcties van € 1.000 of minder aan terug te vragen BTW of te betalen BTW hoeven niet via een BTW-suppletie te worden ingediend, maar mogen via de eerstvolgende BTW-aangifte worden aangegeven. Vraag voor meer informatie over dit onderwerp naar het memo ‘Laatste aangifte BTW, suppletie en boete’,  van de BTW-vakgroep.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Is er € 1.883 of minder aan BTW verschuldigd over het jaar 2019? Pas dan de kleine ondernemersregeling toe in de laatste BTW-aangifte over het boekjaar. Voor zover de kleine ondernemersregeling gedurende het boekjaar al is toegepast, vindt in de laatste BTW-aangifte over het boekjaar voor zover nodig een verrekening plaats als te weinig of te veel korting van BTW vanwege de kleine ondernemersregeling is geclaimd. Geef toepassing van de kleine ondernemersregeling aan bij vraag 5d van de BTW-aangifte.

Mocht u vragen, neem dan gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.