Uw advertentie hier
 

BTW-aftrek en onjuiste inkoopfactuur

Een ondernemer moet erop letten dat de inkoopfacturen aan de factuurvereisten voldoen. Wanneer een inkoopfactuur niet aan de factuurvereisten voldoet dan kan de ondernemer het recht op aftrek van BTW worden geweigerd. In het verleden kwam het wel voor dat de Belastingdienst de afnemer het recht op aftrek van BTW weigerde als de factuur geen volledig adres van de afnemer vermeldde, maar alleen een postbusadres. Dat dit niet is toegestaan bleek eerder al uit rechtspraak van het Hof van Justitie, en is nu ook in het Besluit opgenomen. De Belastingdienst kan de ondernemer niet gelijk het recht op aftrek van BTW weigeren als de factuur niet voldoet aan de wettelijke eisen en kleine gebreken vertoont. Ook als bescheiden die bij de factuur zijn gevoegd de ontbrekende informatie op de inkoopfactuur aanvullen en duidelijkheid geven over de geleverde prestatie en het van toepassing zijnde BTW-tarief, moeten deze gegevens worden meegenomen bij de beoordeling van de factuur.

In het Besluit is opgenomen dat de Belastingdienst de ondernemer recht op aftrek van BTW wel mag weigeren als:

  1. De ondernemer die de factuur heeft uitgereikt de op de factuur vermelde BTW of andere belastingen die betaald moeten worden in verband met de gefactureerde prestatie niet heeft voldaan, terwijl de afnemer dat wist of redelijkerwijze moest vermoeden en de afnemer hiervan voordeel heeft gehad of invloed heeft gehad op het onjuiste handelen van de ondernemer die de factuur heeft uitgereikt; OF
  2. Als wordt gehandeld in strijd met doel en strekking van de wet als de aftrek van de BTW wordt toegestaan.

Let op: onjuiste facturering kan leiden tot boete voor leverancier/dienstverrichter

Als niet wordt voldaan aan de wettelijk factuurvereisten, is sprake van een verzuim door de leverancier/dienstverrichter waarvoor de Belastingdienst aan hem altijd een verzuimboete op kan leggen. Controleer de verkoopfacturen daarom altijd op de factuurvereisten.

Eén verkoopfactuur van meerdere ondernemers

Een ondernemer reikt vaak zelf een verkoopfactuur aan zijn afnemer uit voor de aan zijn afnemer verrichtte prestaties. Het komt wel voor dat ondernemers afspreken om de door hen geleverde prestaties door één ondernemer in één keer op één document aan de afnemer in rekening te brengen. Dit is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden en aandachtspunten:

  1. Het document moet alle gegevens vermelden die op de factuur vermeld moeten worden als de ondernemers wel ieder individueel een factuur aan de afnemer zouden uitreiken; EN
  2. Alle op de factuur vermelde ondernemers blijven zelfstandig verantwoordelijk voor de BTW-verplichtingen die op hen van toepassing zijn, en dus moet iedere betrokken ondernemer nagaan of de gezamenlijk uitgereikte factuur juist is en een juist BTW-bedrag afgedragen wordt op de door hem zelf verrichte prestatie. Als de factuur niet juist is, kan de ondernemer die de betreffende prestatie heeft verricht daarvoor een boete krijgen.

Vervoersbewijs en BTW

Voor het in aftrek kunnen brengen van BTW op openbaar vervoer is van belang dat het onderliggende document als vervoersbewijs wordt gezien.

Het Besluit keurt goed dat de transactieoverzichten van de reizen die gemaakt zijn met de OV-chipkaart of vergelijkbare kaart als vervoersbewijs mogen dienen, als het transactieoverzicht de volgende zaken vermeldt:

-  de datum van uitreiking;

- welke ondernemer het vervoer verzorgt;

- op welke datum de vervoersdienst is verricht;

- het afgelegde traject;

- het te betalen BTW-bedrag of gegevens aan de hand waarvan de verschuldigde BTW kan worden berekend.

Let op!

BTW op woon-werkverkeer mag niet in aftrek mag worden gebracht!

Overige zaken

Factuur

Uit het Besluit blijkt, in navolging van een arrest van het Europese Hof, dat documenten die in het economische verkeer de functie van factuur hebben als factuur zijn aan te merken en dat niet van belang is welke titel op het document staat. Zo kan het document de titel van kwitantie of notariële akte hebben. Wel is van belang dat het document aan de factuurvereisten voldoet, wil sprake zijn van een factuur.

Boedelbijdrage

In het besluit is aangegeven wanneer een boedelbijdrage belast is met BTW. Een boedelbijdrage is een vergoeding die wordt betaald aan de faillissementscurator voor de door hem verrichte werkzaamheden voor derde eigenaren, zoals bijvoorbeeld hypotheekhouders. Of de boedelbijdrage belast is met BTW moet beoordeeld worden vanuit de failliete boedel. De boedelbijdrage is belast met BTW als de gefailleerde ondernemer is voor de BTW en de verrichte dienst niet gerelateerd is aan zijn privévermogen. De vergoeding is niet belast met BTW als de gefailleerde geen ondernemer is voor de BTW.

Conclusie

Het Besluit Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen is geactualiseerd en brengt gevolgen mee voor de BTW. Deze regels zijn voor iedere BTW-ondernemer van belang.

Brondocument:Besluit van 10 oktober 2017, nr. BLKB2017/7366 (Wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB2014/704M)

Bijlage factuurvereisten

 

Factuurvereisten

1

Datum uitreiking factuur

2

Opeenvolgende factuurnummer (mag meerdere reeksen betreffen)

3

BTW-identificatienummer van de leverancier/dienstverrichter

4

BTW-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht

5

Naw-gegevens van de leverancier en zijn afnemer

6

De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of de dienst

7

Datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden

8

De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.

9

Het toegepaste BTW-tarief

10

Het te betalen BTW-bedrag

11

Indien een verleggingsregeling van toepassing is: de vermelding ‘BTW verlegd’

Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering

12

Indien van toepassing: gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)

13

Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter: de vermelding ‘factuur uitgereikt door afnemer’

14

Indien van toepassing, de vermelding:

‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’ of

‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’ of

‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’

15

Indien van toepassing: de naw-gegeven en het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

16

Indien van toepassing: de vermelding ‘Bijzondere regeling reisbureaus’

17

Indien het factuurbedrag niet hoger is dan € 100 (exclusief BTW) of het een aanvullend document is op een eerdere factuur, die duidelijk verwijst naar de eerdere factuur, gelden beperktere voorwaarden. Op de factuur moet dan de naw-gegevens van de leverancier staan en hetgeen hiervoor is genoemd bij sub 1, 6 en 10 (of in plaats van 10, de gegevens aan de hand waarvan het BTW-bedrag kan worden berekend). Deze regeling geldt niet voor intracommunautaire leveringen of als de leverancier of dienstverrichter in het buitenland is gevestigd.

 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.