Uw advertentie hier
 

Afschaffing btw-landbouwregeling/veehandelsregeling

Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Daarbij vervalt ook het 6% btw-tarief voor diensten die worden geleverd aan land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders, bijvoorbeeld de diensten van boekhouders en loonwerkers. Door de afschaffing van de landbouwregeling moeten landbouwers en veehouders per 1 januari 2018 verplicht btw in rekening brengen aan de afnemers en een btw-administratie bijhouden. Dit heeft ook gevolgen voor paardenhouders, die voorheen de veehandelsregeling toepasten. Landbouwers kunnen de btw op investeringen die de voorgaande 4 jaren (roerende zaken) of 9 jaar (onroerende zaken) deels terugvragen op het moment dat zij in de btw-heffing gaan. Maak daarvoor nu alvast een herzieningsberekening.

 

Actiepunten in verband met afschaffing landbouwregeling/veehandelsregeling:

  1. Er is ook na 1 januari 2018 geen btw verschuldigd over nationale en internationale subsidies, zoals betalingsrechten. Bij de verkoop van productierechten, zoals fosfaatrechten, zijn landbouwers vanaf 1 januari 2018 21% btw verschuldigd;
  2. De afnemers van de landbouwondernemers kunnen zelf de factuur opmaken. Dit wordt selfbilling genoemd. De leverancier blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de factuur. Informeer afnemers daarom tijdig over de afschaffing van de landbouwregeling zodat de juiste gegevens op de factuur worden vermeld;
  3. Het kan voor ondernemers financieel aantrekkelijk zijn om inkopen en verkopen rondom de datum van de overgang, 1 januari 2018, gunstig te plannen. Hiermee kan een btw voordeel worden behaald. Wanneer ondernemers van plan zijn te investeren, is het voordelig dit na 1 januari 2018 te doen. In dat geval kan de btw in één keer volledig worden teruggevraagd;
  4. Let op bij inkopen uit en verkopen naar het buitenland en de juiste verwerking in de btw aangifte. Leveringen naar afnemers binnen de EU moeten bij vraag 3b in de btw aangifte worden aangegeven.

Geef een btw-schuld op

Ga na of er op 1 januari 2018 op de balans van de onderneming nog btw-schulden aanwezig zijn over 2017. Als dat het geval is dan is het van belang om deze schuld zo snel mogelijk bij de Belastingdienst via een ‘suppletie omzetbelasting’ te melden en te voldoen. Op deze manier wordt voorkomen dat de Belastingdienst heffingsrente en een boete oplegt. De suppletie wordt tijdig gedaan als deze wordt ingediend voordat de ondernemer redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Als de ondernemer tijdig een suppletieaangifte doet dan krijgt hij alleen een verzuimboete vanwege het (gedeeltelijk) niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde btw. De boete is dan 5%, met een maximum van € 5.278. Als het te betalen btw-bedrag als gevolg van de suppletie niet hoger is dan € 20.000 of 10% van de eerder per saldo betaalde of terugontvangen btw over dat tijdvak, wordt er helemaal geen boete opgelegd. De Belastingdienst kan een aanvullende vergrijpboete opleggen als de ondernemer niet (tijdig) suppletieaangifte indient. Een vergrijpboete van maximaal 100% kan dan worden opgelegd. Deze vergrijpboete wordt opgelegd naast de verzuim- of vergrijpboete voor het niet tijdig of te weinig betalen van btw.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Komt een ondernemer in aanmerking voor ontheffing van administratieve verplichtingen, dan moet de ontheffing vóór 1 januari 2019 worden aangevraagd. Een ondernemer komt hiervoor in aanmerking als hij naar verwachting in een kalenderjaar € 1.345 of minder aan btw moet betalen. Van belang is dat de ondernemer een natuurlijk persoon of samenwerking van natuurlijk personen is. Ook voor landbouwers die per 1 januari 2018 verplicht in de btw-heffing zijn gegaan is het raadzaam om na te gaan of zij in aanmerking komen voor de ontheffing van administratieve verplichtingen. Het nadeel is dat de ondernemer geen recht op aftrek van btw heeft en niet in aanmerking komt voor herziening van btw. Het voordeel is dat niet aan de administratieve vereisten van de btw hoeft worden voldaan.

Aanscherping definitie zeeschepen voor toepassing 0% btw tarief

De levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en diensten met betrekking tot zeeschepen is op dit moment belast met 0% btw. Vanaf 1 januari 2019 zal waarschijnlijk als extra voorwaarde hierbij worden opgenomen dat het betreffende zeeschip daadwerkelijk gebruikt wordt voor de vaart op volle zee. Hierdoor zal de levering van een zeeschip dat niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt voor de vaart op volle zee belast worden met het btw-tarief van 21%. Op dit moment is dat nog 0%. Plan een eventuele verkoop en levering van een zeeschip, de bevoorrading van zeeschip en diensten met betrekking tot een zeeschip daarom zoveel mogelijk in 2018 zodat nog gebruik kan worden gemaakt van het 0% btw-tarief.

Geneesmiddelen

De definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ is aangescherpt. Hierdoor zal zonnebrandcrème en tandpasta weer belast zijn met 21% btw. Om voor het verlaagde btw-tarief in aanmerking te komen wordt als extra voorwaarde gesteld dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of het Europese Geneesmiddelenbureau een handelsvergunning moet hebben afgegeven voor een geneesmiddel of dat het middel hiervan expliciet is vrijgesteld.

Oninbare vorderingen

Voor facturen die op 1 januari 2017 of daarna zijn verzonden en welke niet worden betaald, geldt dat de btw terug mag worden gevraagd als de factuur één jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden nog niet betaald is. De op de factuur vermelde betalingstermijn is het moment waarop de factuur opeisbaar wordt. Is er geen betalingstermijn vermeld dan geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Richt de administratie dusdanig in zodat blijkt welke facturen in januari 2018 of daarna langer dan een jaar open staan. Deze btw mag worden teruggevraagd in de btw-aangifte door deze te verrekenen bij vraag 5b of 1a/1b.

Tot slot

De genoemde tips zijn algemene tips. Hoe de tips in een specifieke situatie uitpakken en welke keuze voor de ondernemer de beste keuze is, leest u niet in deze tips. Daarvoor kunt u het beste uw situatie bespreken met uw btw adviseur.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.