Uw advertentie hier
 

BTW en aangifte

BTW-aangifte: per kwartaal of per maand?
Ondernemers mogen kiezen of zij per maand of per kwartaal BTW-aangifte doen. De kwartaalaangifte heeft voordelen ten opzichte van een maandaangifte.
Door kwartaalaangifte te doen worden de administratieve lasten verminderd. De ondernemer hoeft dan jaarlijks maar 4 in plaats van 12 BTW-aangiftes in te dienen. Zie voor meer informatie ons model ‘Wat moet waar op de BTW-aangifte’.

Wat moet waar op de BTW-aangifte?
In de praktijk komt het regelmatig voor dat bedragen in de BTW-aangifte bij een verkeerde vraag in de BTW-aangifte worden vermeld. Wij hebben een overzicht beschikbaar ”wat komt waar op de BTW-aangifte” waarin snel af te lezen is voor welke situatie een vraag op de BTW-aangifte van toepassing is waardoor fouten voorkomen worden.

BUA en fiets van de zaak
Voor de werknemer die een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken wordt voor de inkomsten-en loonbelasting in 2020 een bijtelling bij het inkomen van 7% van de consumentenadviesprijs geïntroduceerd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de BTW. Voor de BTW geldt dat wanneer de verstrekte fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, de BTW onder voorwaarden volledig in aftrek kan worden gebracht en geen correctie plaatsvindt. Onder de volgende voorwaarde kan de BTW in aftrek wordt gebracht en hoeft geen correctie te worden gemaakt:

 • De fiets is verstrekt voor woon-werkverkeer;
 • In het lopende kalenderjaar en de twee voorgaande jaren is geen fiets gekocht voor de werknemer;
 • Er wordt voor maximaal 50% van de reisdagen een andere vergoeding voor woon-werkverkeer aan werknemer verstrekt.

Als aan de voorwaarden is voldaan, is de maximale BTW-aftrek € 130 (dit is een fiets ter waarde van € 749). Betaalt de werknemer een eigen bijdrage, dan moet de eigen bijdrage van de prijs van de fiets worden afgetrokken. Over de eigen bijdrage draagt de werkgever BTW af.

Pas op met BTW nihil-aangifte
Het indienen van een BTW nihil-aangifte terwijl het niet zeker is dat geen BTW verschuldigd is, leidt tot een strafbaar feit indien later blijkt dat wel BTW verschuldigd is. Voorkom daarom dat voorlopige nihil-aangiften ingediend worden.

BTW en suppletieaangifte

Geef een BTW-schuld tijdig aan via BTW-suppletie
Hebt u als ondernemer op de balans nog een oude BTW-schuld staan? Meldt deze schuld dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst middels een ‘suppletie omzetbelasting’. Op deze manier wordt voorkomen dat heffingsrente en boete verder oplopen. De suppletie moet worden gedaan vóórdat de ondernemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden.

Voorbeeld
Een BTW-suppletie is bijvoorbeeld niet meer tijdig als de Belastingdienst een controle heeft aangekondigd.  

Doet de ondernemer tijdig een suppletieaangifte, dan krijgt hij alleen een verzuimboete wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde BTW. Deze tijdige suppletie wordt een ‘vrijwillige verbetering’ genoemd. De boete bedraagt bij een vrijwillige verbetering 5%, met een maximum van € 5.278. Als het te betalen BTW-bedrag als gevolg van de suppletie niet hoger is dan € 20.000 of 10% van de eerder per saldo betaalde of terugontvangen BTW over dat tijdvak, wordt geen boete opgelegd. De Belastingdienst kan een aanvullende vergrijpboete (maximaal 100%) opleggen als de ondernemer niet (tijdig) voldoet aan haar informatieverplichting. Met andere woorden als bij een geconstateerde onjuistheid die vermeld wordt op de balans géén suppletieaangifte wordt ingediend, kan een vergrijpboete van maximaal 100% worden opgelegd! Deze vergrijpboete komt dus bovenop de verzuim- of vergrijpboete voor het niet tijdig aangeven of te weinig betalen van BTW.

Let op:
In de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting over een jaar moet de BTW-positie worden toegelicht. Wanneer een BTW-suppletie aangifte over 2017 of 2018 ingediend moet worden dient dit te gebeuren voordat de aangifte Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting wordt ingediend. 

Kleine wijzigingen van maximaal € 1.000 geen BTW suppletie
Correcties van € 1.000 of minder aan terug te vragen BTW of te betalen BTW hoeven niet via een BTW-suppletie te worden ingediend, maar mogen via de eerstvolgende BTW-aangifte worden aangegeven.

Suppletie en boete
In de laatste BTW-aangifte van het jaar moeten een aantal jaar-correcties worden opgenomen, zoals de heffing van BTW in verband met privé gebruik auto en de uitsluiting van aftrek BTW op grond van het BUA.

BTW en MOSS-aangifte

MOSS-aangifte afwijkend van BTW-aangifte
MOSS-regeling staat voor Mini-One-Stop-Shop-regeling. De ondernemer die elektronische diensten aan particulieren verricht en voor de afdracht van BTW in verschillende landen gebruik maakt van het MOSS-systeem moet naast de gewone BTW-aangifte de aangifte in het MOSS-systeem indienen. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de MOSS-aangifte. Daarnaast is het van belang dat voor de MOSS-aangifte een afwijkende indieningstermijn geldt van 20 dagen na het verstrijken van het tijdvak. De MOSS-aangifte moet steeds uiterlijk op 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari worden ingediend.

Opmerking:
Als een ondernemer vaak BTW terugkrijgt van de Belastingdienst, dan ligt het voor de hand maandelijks BTW-aangifte te doen. Zo krijgt de ondernemer elke maand een (BTW-) bedrag terug.

BTW en kleine ondernemersregeling (KOR)

Kies voor 20 november 2019 voor een vrijstelling i.v.m. de toepassing van de nieuwe KOR per 1 januari 2020. Klik hier voor ons BTW-nieuwtje hierover.

Let op:
Deze regeling geldt in 2019 alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaken) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (zoals de maatschap en VOF); in 2020 geldt de nieuwe KOR ook voor rechtspersonen

Let op:
Bij ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt het recht op aftrek van BTW. De Belastingdienst vermeld dit in de brief waarin zij ontheffing van administratieve verplichtingen ontleent.

Van eenmanszaak naar man/vrouwfirma: twee keer toepassing KOR
Wanneer u overweegt om een eenmanszaak om te zetten in een man/vrouwfirma, is het voordelig dit na 1 januari te doen van het jaar. Voor de BTW is er dan in datt jaar sprake van twee ondernemers, en mag de kleineondernemersregeling ook twee keer worden toegepast. Eén keer op de eenmanszaak en een keer op de man/vrouwfirma. Dit kan een BTW-voordeel opleveren.

BTW en oninbare debiteuren

BTW op verkoopfacturen die een jaar na het opeisbaar worden nog open staan kan worden teruggevraagd in de BTW-aangifte. De BTW kan via BTW-aangifte van de ondernemer worden teruggevraagd door het BTW-bedrag aan te geven bij vraag 1a of 1b van de BTW-aangifte als negatief BTW-bedrag. Check bij iedere BTW-aangifte of er oninbare debiteuren zijn waarvan de BTW teruggevraagd mag worden. Als de ondernemer met de afnemer afspreekt dat hij zijn schuld in meerdere termijnen mag voldoen of omzetten in een lening, dan verspeelt de ondernemer het recht op teruggave van BTW. Door die omzetting wordt de koopschuld geacht te zijn betaald. Vordering zijn niet als oninbaar aan te merken als:

 • Het faillissement van de afnemer niet helemaal is afgewikkeld;
 • De afnemer niet reageert op betaalverzoeken, maar de vordering niet  de moeite waard is om uit handen te geven;
 • De afnemer niet betaalt omdat hij niet akkoord is met de factuur er nog geen oplossing gevonden is;
 • De afnemer niet vindbaar is;
 • De vordering uit handen is gegeven maar de procedure nog niet is afgewikkeld. 

Voorkom de inlenersaansprakelijkheid

Als een ondernemer personeel inleent van een andere ondernemer, zoals een school die personeel inleent van een andere school, dan kan de inlenende ondernemer aansprakelijk gesteld worden voor de loonbelasting en BTW die de uitlener verschuldigd is over de aan de inlener geleverde prestaties. Voor een dergelijke aansprakelijkstelling is vereist dat het ingeleende personeel onder toezicht of leiding van de inlener heeft gewerkt. Het risico op aansprakelijkheidsstelling kan worden voorkomen door BTW te storten op een G-rekening.

Tip!
De Belastingdienst neemt aan snel aan dat het ingeleende personeel onder toezicht of leiding van de inlener heeft gewerkt, zeker bij relatief eenvoudige werkzaamheden. Regel de werkzaamheden zo dat de inlener geen toezicht of leiding over de ingeleende krachten hoeft uit te oefenen.

BTW en fiscale eenheid

Overweeg verbreking BTW-fiscale eenheid
Bij een fiscale eenheid voor de BTW zijn alle tot de eenheid behorende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW schuld. Dreigt één van de vennootschappen het financieel niet te redden, overweeg dan een herstructurering waardoor niet langer aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid BTW wordt voldaan. De verbreking van de fiscale eenheid BTW voor de aansprakelijkheid van BTW gaat in op het moment dat de Belastingdienst een beschikking heeft afgegeven waarin de fiscale eenheid BTW wordt verbroken.

Let op:
Door certificering van de aandelen in een dochtervennootschap kan een fiscale eenheid BTW alleen worden verbroken indien de Stichting Administratiekantoor een ander bestuur heeft dan de houdstervennootschap. Overleg met uw BTW-adviseur hoe dit het beste vorm kan worden gegeven.

Verbreking BTW-fiscale eenheid? Meldt het de inspecteur
Heeft een holding-BV de aandelen in een werk-BV verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de BTW tussen die twee BV’s verbroken? Vergeet dan niet om dat schriftelijk te melden bij de bevoegde inspecteur.

De wet bepaalt namelijk dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid voor de BTW, natuurlijke personen én lichamen, pas beëindigd wordt als de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden kan een flink nadeel opleveren: de onderdelen van de fiscale eenheid BTW kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de BTW van de vroegere dochter-BV, zelfs voor de BTW die is ontstaan in de periode ná verkoop van de aandelen in deze BV.

BTW en optie BTW-belaste verhuur 

Bij verhuur van onroerende zaken kan geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur. Voorwaarde daarvoor is dat de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (voor werkgeversorganisaties, makelaars, reisbureaus, arbodiensten, postvervoersbedrijven en openbare radio- en televisieorganisaties 70%) gebruikt voor belaste activiteiten. Indien blijkt dat de huurder in enig jaar niet langer voldoet aan deze voorwaarde dan is de verhuur vrijgesteld. Door toepassing van de herzieningsregels kan dit gevolgen hebben voor de eerder afgetrokken BTW. Indien het niet voldoende aftrekgerechtigde gebruik voor de huurder redelijkerwijs niet voorzienbaar en incidenteel was wordt de afgetrokken BTW niet herzien. Het verdient aanbeveling om na te gaan of in het afgelopen jaar voldaan is aan het 90%/70%-criterium en of de overige van belang zijnde bepalingen in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

BTW aftrek bij een holding-BV

Een holding-BV kan de aan haar in rekening gebrachte BTW alleen in aftrek brengen indien de holding-BV met BTW belaste prestaties verricht. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de holding-BV een managementvergoeding ontvangt. Ook de holding-BV die bij gebreke van een dochtervennootschap nu geen managementvergoeding ontvangt, maar kan aantonen dat zij bezig is met het verwerven van deelnemingen die zij zal gaan aansturen, heeft recht op aftrek van BTW. Om dit te onderbouwen kan gedacht worden aan een bedrijfsplan, memo’s, getuigenverklaringen, conceptovereenkomsten, enzovoort. Daarnaast geldt voor het doorbelasten van kosten dat deze zonder BTW plaatsvinden.

Let op:
Voor de aftrek van BTW moet geopteerd worden voor een met BTW belaste verhuur; de BV moet dan voor 90% of meer recht hebben op aftrek van BTW.

Verhuur werkkamer aan BV 

De dga die een werkkamer in zijn woning aan zijn BV verhuurt, kan onder voorwaarden bij verhuur vanuit een maatschap met zijn echtgenoot, deze werkruimte BTW belast verhuren. Zo ontstaat recht op BTW-aftrek voor de bouwkosten en andere kosten van de werkruimte. De Hoge Raad heeft namelijk besloten dat de verhuur van een werkkamer aan de eigen BV een economische activiteit is. In deze zaak werd de werkkamer voor ten minste vijf jaar ter beschikking gesteld aan de BV voor eigen gebruik, tegen vergoeding. Let daarbij op dat de verhuur plaatsvindt via een maatschap van de dga en zijn partner. Als de dga de verhuur zelf verzorgt, is geen sprake van BTW-ondernemerschap die tot BTW-aftrek leidt omdat de zelfstandigheid ontbreekt.

BTW-vrijstelling voor medische holding BV

Gezondheidskundige diensten zijn BTW-vrijgesteld, maar het ter beschikking stellen van personeel is belast met 21% BTW. Dit veroorzaakt een BTW-last bij medici met een holdingstructuur, waarin de holding BV de medicus tegen vergoeding beschikbaar stelt aan de werk BV. Er is BTW verschuldigd. De werk BV is geen ondernemer en kan de BTW niet in aftrek brengen. Volgens het Hof is de BTW-vrijstelling ook van toepassing op de vergoeding die de holding BV bedingt voor het uitlenen van de medicus om vanuit de werk BV medische diensten te verrichten. Klik hier voor meer informatie.

Tanken nooit contant betalen

Om de aftrek van BTW op brandstof voor een auto van de zaak veilig te stellen moet altijd met een tankpas, pinpas of creditcard worden betaald. Bij een contante betaling zal de Belastingdienst de aftrek weigeren omdat niet kan worden nagegaan wie de betaling heeft verricht.

Betalingsonmacht BTW tijdig melden

Indien een BV niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen moet de bestuurder van de BV dit tijdig melden bij de ontvangen van de Belastingdienst. Het niet tijdig melden leidt er namelijk toe dat de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de verschuldigde BTW. De melding moet worden gedaan binnen twee weken nadat de BTW betaald moet zijn. 

BTW-factuur

Let op de BTW-factuur
Uiterlijk op de 15e van de maand volgend op de maand waarin een levering of dienst is verricht aan een andere ondernemer moet door de ondernemer een factuur worden uitgereikt. De BTW-wetgeving stelt diverse eisen aan de inhoud van een factuur. Op de factuur moet onder andere worden vermeld een opvolgend nummer, de NAW-gegevens van leverancier en afnemer, de datum van uitreiking van de factuur, het BTW-identificatienummer van de leverancier, de hoeveelheid en aard van de geleverde dienst of goederen, het tijdstip waarop de prestatie is verricht, eventuele vooruitbetalingen en kortingen, het BTW-tarief en BTW-bedrag. Ook moet het BTW-identificatienummer van de afnemer worden vermeld (indien BTW wordt verlegd of sprake is van een intracommunautaire levering/dienst). De Belastingdienst controleert op een correcte en tijdige facturering. Het niet voldoen aan de factuurvereisten kan worden beboet met een boete die per onjuiste factuur kan oplopen tot maximaal € 5.278. Klik hier voor een overzicht van de factuurvereisten. Ook voor de aftrek van BTW moet de factuur aan de factuurvereisten voldoen. Bij een factuurbedrag tot € 100 (inclusief BTW) gelden vereenvoudigde factuurvereisten.

Stuur BTW-facturen per e-mail
De opmaak en het versturen van de factuurgegevens is vormvrij; voor elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor papieren facturen. Let er wel op dat de afnemer het verzenden van een elektronische factuur moet aanvaarden. Lokale overheden zijn per april 2019 verplicht om digitale facturen van ondernemers te accepteren.

Als de afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de elektronische verzending. Op de elektronische factuur moeten dezelfde gegevens worden vermeld als op een papieren factuur. In de bijlage vindt u hiervan een schematisch overzicht. De bewaarplicht (7 jaar doorgaans en bij onroerend goedtransacties 10 jaar) is ook gelijk.

BTW en margeregeling

Een wederverkoper van margegoederen en een reisbureau (inclusief de touroperator) die de winstmarge op basis van globalisatie per tijdvak vaststelt moet na afloop van het kalenderjaar 2018 de winstmarges van alle aangiftetijdvakken salderen en het jaarsaldo (de jaarwinstmarge) vaststellen. Hieruit kan blijken dat minder BTW verschuldigd is dan de wederverkoper/het reisbureau in 2018 op aangifte heeft voldaan. De wederverkoper/het reisbureau kan de te veel afgedragen BTW door middel van een schriftelijk verzoek terugvragen in het eerste aangiftetijdvak na afloop van 2018. Bij een negatieve jaarwinstmarge moet de inspecteur verzocht worden om de jaarwinstmarge op het negatieve bedrag vast te stellen. Deze negatieve jaarwinstmarge mag vervolgens verrekend worden met de positieve jaarwinstmarge van 2019.

BTW en buitenland

Afstandsverkopen
Een ondernemer die goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten kan te maken krijgen met een BTW registratie in het buitenland. Dit doet zich voor indien de ondernemer zorg draagt voor het vervoer en de verzending naar een andere EU-lidstaat en het door de lidstaat van bestemming vastgestelde drempelbedrag wordt overschreden. Nagegaan moet worden of dit ook voor 2018 en voor 2019 van toepassing is.

Terugvragen van buitenlandse BTW
De BTW die door een ondernemer in 2018 in een ander EU land is betaald moet uiterlijk op 30 september 2019 worden teruggevraagd via de elektronische portaalsite van de Belastingdienst. Noteer deze datum alvast in de agenda! Let op dat het teruggaafverzoek tijdig in gang wordt gezet en dat er inloggegevens (indien nog niet eerder opgevraagd) bij de Belastingdienst moeten worden opgevraagd. Deze inloggegevens wijken af van de inloggegevens voor het doen van de reguliere BTW-aangifte.

BTW en Brexit
Naar verwachting zal de Brexit dan eindelijk in 2019 plaatsvinden. Na de Brexit zullen naar
schatting 35.000 bedrijven voor het eerst te maken krijgen met douaneprocedures. Hier kunt u 6 tips vinden om u daar goed op te voorbereiden. Volgens planning heeft de Brexit voor de BTW vanaf 22 november 2022 gevolgen, maar omdat nog geen harde afspraken zijn gemaakt kan dit tijdstip nog wijzigen.

Laatste BTW-aangifte van 2018

Herziening BTW goed geregeld?
Als een ondernemer in het verleden roerende of onroerende zaken heeft aangeschaft en de BTW ter zake van deze aanschaf volledig of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, dan moet de BTW bij gewijzigd gebruik van dat goed herzien worden. Deze herziening moet worden aangegeven in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar en kan leiden tot een teruggaaf van of juist een betaling aan de Belastingdienst. De herzieningstermijn voor vastgoed loopt tien jaar, voor roerende zaken is dat vijf jaar.

Tip:
Op basis van rechtspraak kan gesteld worden dat ook op verbouwingsdiensten herzien kan worden mits deze duurzaam zijn en er op wordt afgeschreven.

Let op:
De herzienings-BTW is verschuldigd bij het einde van het boekjaar. Bij de overdracht van een onderneming is de overnemer bij gewijzigd gebruik de berekende herzieningsBTW volledig verschuldigd en niet slecht voor het gedeelte van het jaar waarin hij eigenaar is van de onderneming.

Herziening BTW bij onroerende zaak
Indien u binnenkort uw bedrijfspand verkoopt en u de BTW op de bouw- of aanschafkosten van dat pand minder dan 10 jaar geleden in aftrek heeft gebracht zit dat pand nog in de BTW-herzieningsperiode. U moet dan bij verkoop een deel van de bij de bouw of aanschaf in aftrek gebrachte BTW aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit kan voorkomen worden door met de koper van het pand te opteren voor een met BTW belaste levering. Hiervoor is wel vereist dat de koper het pand voor ten minste 90% voor BTW-belaste prestaties gaat gebruiken, in het jaar van levering én in het daaropvolgende jaar. De koper moet dit schriftelijk verklaren. Als de koper niet aan de 90%-eis voldoet of het pand vrijgesteld van BTW doorverkoopt dan is de herzienings-BTW alsnog verschuldigd. De Belastingdienst heft deze BTW na bij de verkoper.

De verkoper draait dus op voor het feit dat de koper zijn afspraken niet nakomt. In de koop-en verkoopovereenkomst moet daarom een bepaling opgenomen worden waarin staat dat herzienings-BTW voor rekening van de koper is.

Het terugvragen van de herzienings-BTW naar aanleiding van de afschaffing van de landbouwregeling kan uiterlijk plaatsvinden in de BTW-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar 2018 (maand december 2018, vierde kwartaal 2018 of jaaraangifte 2018).

Herziening BTW bij leegstand na BTW vrije verhuur
Bij de bouw van een pand dat BTW vrijgesteld verhuurd wordt bestaat geen recht op aftrek van BTW. Bij leegstand van het pand binnen een periode van negen jaar na het jaar van eerste ingebruikname bestaat recht op teruggave van herzienings BTW indien het voornemen bestaat om het pand met een optie belaste verhuur te gaan verhuren.

Tip:
Het voornemen van een belaste verhuur kan bijvoorbeeld blijken uit een advertentie waarin de voorkeur wordt gegeven aan een BTW-belaste huurder.  

BTW herzien bij roerende zaken
Ook bij roerende zaken geldt een herzieningstermijn. Deze termijn start in het boekjaar van ingebruikname en duurt tot en met vier jaar daarna. Wanneer het gebruik gedurende deze termijn wijzigt dan moet de BTW worden herzien. In verband met de afschaffing van de BTW-sportvrijstelling per 1 januari 2019 is al overgangsregeling gesteld dat geen herziening plaats hoeft te vinden. Ga voor meer informatie naar ons BTW-nieuwtje over de verruiming van de BTW-sportvrijstelling.

Pro rata BTW
Wanneer een ondernemer zowel vrijgestelde prestaties als BTW-belaste prestaties verricht dan moet er een omzetverhouding worden vastgesteld. Voor het deel belaste prestaties is recht op aftrek van BTW. Aan de start van het jaar dient dit te worden vastgesteld op basis van inschatting. Hierbij kan de verhouding worden gehanteerd die gebaseerd is op het pro rata percentage van het voorafgaande jaar. Op het einde van het jaar wordt het pro rata percentage opnieuw berekend. Als dit percentage afwijkt van het bij aanvang gehanteerde percentage dan moet alsnog een correctie plaatsvinden naar het nieuwe percentage. Het uiteindelijk percentage kan men gebruiken als startpercentage voor het volgende jaar mits de verhoudingen in het nieuwe jaar naar verwachting gelijk blijven.

Pas voor het privé gebruik van oudere auto’s het lagere BTW-forfait toe
Voor het privégebruik van een auto van de zaak is BTW verschuldigd. Bij het ontbreken van een kilometeradministratie en bij het ontbreken van een zakelijke vergoeding wordt de verschuldigde BTW forfaitair gesteld op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en BPM). Indien bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht – bijvoorbeeld omdat hij die auto onder de margeregeling heeft gekocht of die vanuit zijn privévermogen in de onderneming heeft ingebracht – geldt een forfaitaire bijtelling van 1,5%. Het forfait van 1,5% is ook van toepassing op auto’s die de ondernemer of werkgever nog in gebruik heeft na afloop van het vierde jaar, volgend op het jaar waarin hij de auto is gaan gebruiken. Klik hier voor onze publicatie inzake ‘BTW en privégebruik auto’.

Opmerking:
Let op dat de BTW-correctie vanwege het privégebruik auto als kosten worden genomen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

BTW en BUA
Zijn er in 2018 verstrekkingen gedaan aan relaties en personeel? Let dan op toepassing van de BUA. Wanneer de verstrekkingen per persoon een waarde van meer dan € 227, dan moet de BTW die hierop in aftrek is gebracht worden gecorrigeerd. Houdt in de administratie altijd een berekening voor de BUA bij. Het ter beschikking stellen van business seats in een stadion aan personeel dient in beginsel privédoeleinden van personeel zodat de ter beschikking stelling meetelt voor het BUA. Op basis van een arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2016:2544 blijkt dat er gevallen kunnen zijn waarin een werkgever het personeel dergelijke evenementen laat bijwonen omdat het bedrijfsbelang dit vereist. De ondernemer moet aannemelijk kunnen maken dat met de verstrekking van de business seats een zakelijk doel wordt nagestreefd, dan komt de BTW op de business seats voor aftrek in aanmerking en hoeft geen BUA-correctie te worden gemaakt.

Weg doen oude BTW-administratie
De ondernemer moet boeken, bescheiden en andere gegevensdragers normaal gesproken minimaal zeven jaar bewaren. Dit geldt onder andere voor het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, voorraadgegevens, in- en verkoopadministratie. De gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten gedurende negen jaren na het jaar van ingebruikneming bewaard worden. Voor de bewaarplicht maakt het niet uit of het papieren of elektronische gegevensdragers zijn. In beginsel geldt een bewaarplicht van zeven jaar. Wanneer het gaat om onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar.
De administratie voor oudere jaren kan vernietigd worden. Dit is anders indien over deze jaren nog een bezwaar- of beroepsprocedure over de BTW loopt.

BTW wijzigingen per 1 januari 2019

Verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9%
Het verlaagd BTW-tarief is per 1 januari 2019 verhoogd naar 9% BTW. Van belang is dat diensten en leveringen die in 2018 zijn verricht en onder het verlaagde BTW-tarief vallen belast zijn met 9% BTW als de factuur pas wordt uitgereikt in 2019. De Belastingdienst zal niet naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie. Let wel op bij het terugvragen van BTW op vooruit gefactureerde bedragen. Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU mag de BTW op vooruitbetalingen niet worden teruggevraagd als ten tijde van de vooruitbetaling onzeker is of het goed of de dienst uiteindelijk geleverd wordt. Klik hier voor ons BTW-nieuwtje.

Prestaties onder het verlaagd BTW-tarief die in december 2018 zijn verricht maar pas in 2019 worden gefactureerd aan een ondernemer zijn dus belast met 9% BTW. Op facturen die zijn uitgereikt in 2018 kon nog 6% BTW in rekening worden gebracht.

Actiepunten:

 • Pas boekhoudprogramma’s aan op juiste BTW-tarief (9% i.p.v. 6%);
 • Vermeld juiste BTW-tarief op facturen. Uit de administratie en de facturen moet blijken of het 6%-tarief of 9%-tarief van toepassing is;
 • Pas de kassasystemen aan op het verlaagd BTW-tarief van 9%;
 • Stel offertes op met 9% BTW;
 • Bereken BTW-verhoging door in de lopende contracten. Bepalingen die verbieden dat BTW-verhoging wordt doorberekend aan de klant zijn nietig.

Aanscherping definitie zeeschepen voor toepassing 0% BTW tarief
De levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en diensten met betrekking tot zeeschepen is belast met 0% BTW. Vanaf 2019 moet voor toepassing van het 0%-tarief bij zeeschepen, deze zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee. Het Ministerie van Financiën onderzoekt momenteel de praktische knelpunten en oplossingen van deze eis. Het wachten is op nadere berichten.

Nieuwe regeling BTW en vouchers
Vanaf 1 januari 2019 is de Europese voucherregeling in de BTW-wetgeving opgenomen. Een voucher is bijvoorbeeld een cadeaubon of bioscoopbon. Op grond van deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Van een voucher voor enkelvoudig gebruik is sprake als de plaats, de aard en het van toepassing zijnde BTW-tarief vaststaat op het moment van uitgifte van de voucher. Deze vouchers voor enkelvoudig gebruik zijn belast op het moment dat ze worden uitgegeven. Vouchers voor meervoudig gebruik zijn alle andere vouchers, en die zijn pas belast op het moment dat de vouchers worden gebruikt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als met de voucher zowel producten die belast zijn met 9% BTW kunnen worden aangekocht als dat er producten kunnen worden gekocht waarop 21% BTW verschuldigd is.

BTW en sportvrijstelling
De diensten van sportverenigingen zijn onder voorwaarden vrijgesteld van BTW. Voorwaarde daarvoor is dat het gaat om de verrichte diensten aan de leden. Hierdoor wordt de toepassing van de BTW-sportvrijstelling op dit moment grotendeels beperkt tot verenigingen. Bovendien mag er geen winstoogmerk aanwezig zijn.  Ook de diensten van sportbonden en -organisaties waarbij de sportverenigingen zijn aangesloten zijn vrijgesteld van BTW. De wet is per 1 januari 2019 aangepast, zodat ook voor dienstverrichting op het gebied van sport aan niet-leden de BTW-sportvrijstelling geldt. Hierdoor zullen ook andere rechtspersonen straks de BTW-sportvrijstelling toepassen, zoals een stichting. Van belang is dat het gaat om dienstverrichting sport. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de verruiming van de BTW-sportvrijstelling tot een financieel nadeel van grote omvang. Een oplossing is om een BV op te richten die wel winst beoogt en waarin de sportieve dienstverlening plaatsvindt. De BV kan de sportaccommodatie wel BTW-belast gaan huren, omdat zij een winstoogmerk heeft. Hierdoor kan de verhuurder het aftrekrecht behouden. Klik hier ons BTW-nieuwtje over dit onderwerp.

Er bestaan twee overgangsregelingen:

 1. Vóór 1 januari 2019 in gebruik genomen sportaccommodaties worden door de wetswijziging niet getroffen door een naheffing van eerder afgetrokken BTW. Dat geldt ook voor in 2018 gedane betalingen voor op 1 januari 2019 in aanbouw zijnde sportaccommodaties.
 2. Vanaf 1 januari 2019 zijn er twee subsidieregelingen beschikbaar om het BTW-nadeel te compenseren:

‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’
Klik hier voor de complete regeling. De regeling is alleen bedoeld voor de amateursport voor de lokale gebruiker. Of een organisatie een amateursportorganisatie is wordt gecontroleerd via de SBI code die in het Handelsregister van de KvK is vermeld. Organisaties met een SBI code die begint met 93 zijn sportorganisaties en komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie wordt bijvoorbeeld verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, zoals sportvelden, maneges en atletiekbanen. Ook komen investeringen in sportmaterialen in aanmerking voor de subsidie, als de materialen bedoeld zijn ter ondersteuning van de amateursportbeoefening. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van trampolines, ballen of matten. BTW op kosten voor gas, water en elektra komt niet voor compensatie in aanmerking.

‘Regeling specifieke uitkering stimulering’
Klik hier voor de regeling. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage vragen voor bestedingen in verband met sportactiviteiten waarvoor geen recht op aftrek van BTW bestaat. De specifieke uitkering is maximaal 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten en wordt maximaal voor één jaar verleend. De specifieke uitkering moet door middel van een formulier worden aangevraagd, vóór 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. Gemeenten die in 2019 gebruik willen maken van de specifieke uitkering moeten daarom vóór 1 december 2018 een aanvraag indienen.

Voor stichtingen die de afgelopen jaren in hun accommodatie hebben geïnvesteerd is in  een herzieningsregeling voorzien. Deze regeling komt neer op een ‘streep’ door het verleden. Met andere woorden, de in het verleden in aftrek gebrachte BTW hoeft in dat geval niet te worden terugbetaald. Ga voor meer informatie naar BTW-nieuwtje over de verruiming van de BTW-sportvrijstelling.

BTW en implementatie richtlijn digitale diensten
De wet ‘Implementatie artikel 1 Richtlijn elektronische handel’ brengt met ingang van 1 januari 2019 voor ondernemers die digitale diensten leveren aan particulieren in andere EU-landen een viertal vereenvoudigingen met zich mee.

 • Ten eerste mogen ondernemers die digitale diensten leveren en een maximale omzet van minder dan € 10.000 hebben het BTW-tarief van Nederland toepassen en in Nederland de BTW aangeven. Tot 2019 moesten ondernemers die digitale diensten leveren aan particulieren in andere EU-landen de BTW aangeven en afdragen in het EU-land van de afnemer. Digitale diensten zijn telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten. Ondernemers die digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen verrichten kunnen gebruik maken van het Mini One-Stop Shop (MOSS) systeem. Door het MOSS-systeem hoeven de ondernemers zich niet in ieder EU-land waar zij digitale diensten verrichten te registeren voor de BTW.
 • Ten tweede is nog maar één bewijsstuk nodig om de woonplaats van de afnemer aan te tonen. tot 2019 moesten nog twee bewijsstukken worden verzameld. Denk bijvoorbeeld aan een factuuradres, het IP-adres van het door de afnemer gebruikte toestel of bankgegevens van de afnemer.
 • Ten derde worden de factureringsregels van het land waar de ondernemer gevestigd is toegepast. Tot 2019 moesten de factureringsregels van het land van de afnemer worden toegepast.
 • Ten vierde kunnen ook buiten de EU gevestigde ondernemers gebruik maken van het MOSS-systeem.  

BTW wijzigingen per 1 januari 2020

KOR wordt vervangen door Omzetgerelateerde Vrijstelling voor ondernemers van Belasting
Vanaf 1 januari 2020 zal de KOR worden vervangen door de ‘Wet omzetgerelateeerde vrijstelling voor ondernemers van belasting’ (hierna: OVOB). Tot een bepaalde omzet kan de ondernemer een BTW-vrijstelling toepassen. Wanneer per 1 januari 2020 de drempel van € 20.000 omzet wordt ingevoerd kunnen ondernemers gebruik maken van de BTW-vrijstelling wanneer ze onder de omzetdrempel van € 20.000 blijven. Als omzet voor de OVOB telt mee:

 • In Nederland verrichte leveringen van goederen en diensten die zonder OVOB BTW-belast zijn;
 • De omzet van diensten die zijn vrijgesteld van BTW omdat sprake is van de levering van onroerende zaken, verhuur van onroerende zaken, of omdat sprake is van leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten, financiële diensten of verzekerings- en herverzekeringsdiensten.  De nieuwe KOR is een vrijstelling van BTW, zodat deelname aan de regeling kan leiden tot het verschuldigd worden van herzienings-BTW. Hiervoor geldt een minimumbedrag van € 500, zodat bijvoorbeeld particuliere eigenaren van zonnepanelen geen BTW hoeven te herzien. Kijk in ons BTW-nieuwtje voor meer informatie.

 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.