Uw advertentie hier
 

Vanwege een voortdurende coronacrisis heeft de overheid opnieuw extra geld beschikbaar gesteld voor getroffen ondernemers. In dit artikel zetten wij in het kort uiteen welke maatregelen er de laatste tijd zijn bijgekomen, dan wel welke maatregelen worden verlengd.

Publicatie:
28 Jan 21
Laatst gewijzigd:
1 Feb 21
Dossier:
kennis
Specialist: mr. drs. Martijn van der Kroon

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL wordt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uitgebreid. De subsidiepercentages voor zowel het eerste als tweede kwartaal 2021, bij een minimaal omzetverlies van 30%, komt uit op 85% van de vaste lasten (was 80%). In de nieuwe regeling kunnen ook grotere bedrijven aanspraak maken op de TVL. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt namelijk losgelaten.

De maximale subsidie TVL wordt verhoogd naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB. Tevens wordt het minimale subsidiebedrag verhoogd van € 750 naar € 1.500. Dit laatste is met name bedoeld voor bijvoorbeeld kappers en pedicures of andere kleinere ondernemers.

NOW

De NOW-3 is gestart vanaf 1 oktober 2020. Inmiddels is de vierde aanvraagperiode van de NOW-3 gaan lopen.

De voorwaarden voor de NOW-3 zijn voor de komende periode door het kabinet bijgesteld. Zo is het minimaal omzetverlies 20% geworden (was 30%) en is de tegemoetkoming 85% geworden (was 80%). Voor de volledigheid volgt hierna de voor de komende twee periodes.

Tijdvakken NOW-3

1-1-21 t/m 31-3-21

1-4-21 t/m 30-6-21

Maximale vergoeding loonsom*

 

85%

 

85%

Maximale daling loonsom*

 

10%

 

10%

Minimaal omzetverlies (t.o.v. een kwart van de omzet van 2019)

 

20%

 

20%

Maximale vergoeding werknemer

 

€ 9.691

 

€ 9.691

Opslag werkgeverslasten

 

40%

 

40%

*De loonsom wordt gebaseerd op de maand juni 2020.

Het vierde tijdvak van de NOW-3 regeling komt beschikbaar vanaf 14 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 en kan worden aangevraagd bij het UWV. Het verbod op een dividend- en bonusuitkering blijft bij een beroep op de NOW-3 bestaan.

Voorraadvergoeding

In de detailhandel is veelal sprake van een moeilijk verkoopbare wintercollectie of andere voorraden die moeilijk verkocht kunnen worden. Het kabinet heeft daarom besloten de voorraadvergoeding voor de detailhandel te verlengen en te verhogen. De vergoeding zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% van het vaste lastenpercentage in de TVL, met een maximum van € 200.000.

Starters

Het kabinet is voornemens om starters toch tegemoet te komen. Dit betreft starters die een bedrijf zijn begonnen in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2020. De regeling zal zoveel mogelijk gebaseerd worden op de huidige TVL en gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De precieze invulling van de regeling dient nog te worden vastgesteld.

Indien een starter is gestart in de periode tussen 1 januari en 15 maart 2020 dan kan zij in aanmerking komen voor de reguliere TVL. De referentieperiode voor de groep starters zal komen te liggen in het derde kwartaal van 2020. Het kabinet hoopt in de komende periode de regeling uit te kunnen rollen en de bedoeling  is dat de aanvraag van de startersregeling in mei 2021 van start kan gaan.

Evenementen

Voor de organisatoren van evenementen wordt er door het kabinet gewerkt aan een garantiefonds. De intentie hiervan is dat de organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van de diverse festivals, zodra het weer verantwoord is. Men vermoedt dat rond 1 juli 2021 de festivals weer kunnen worden opgepakt.

Belastingmaatregelen

Indien u over de afgelopen periode uitstel van betaling heeft aangevraagd, zou die termijn inmiddels zijn verlopen. Echter, het kabinet heeft besloten de termijn van uitstel (automatisch) te verlengen tot 1 juli 2021. Hiermee schuift ook automatisch de datum van terugbetalen op, namelijk van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Vanaf dat moment heeft u als ondernemer 36 maanden te tijd om uw belastingschulden terug te betalen.

Mocht u nog niet eerder uitstel van betaling hebben aangevraagd, dan kunt u dit alsnog doen.

Tevens is het de bedoeling dat de Belastingdienst samen met schuldeisers en schuldhulpverleners gaat kijken of kwijtschelden van (belasting)schulden tot de mogelijkheden bestaat. Uiteraard is een en ander aan de orde indien een terugbetalingsregeling niet voldoende is. De planning is dat in het tweede kwartaal van dit jaar de regeling wordt uitgerold. Eventueel ingediende saneringsverzoeken zullen in afwachting hiervan worden aangehouden.

Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor belastingvrije vergoedingen door werkgevers aan  thuiswerkers. Men verwacht dat in de toekomst werknemers vaker thuis zullen werken, daarom onderzoekt het kabinet wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot deze vergoedingen. De onbelaste reiskostenvergoedingen kunnen tot 1 april 2021 onbelast vergoed worden. Daarnaast blijft de verruiming in de werkkostenregeling voor 2021 gelden.

Ook het urencriterium die gebruikt wordt om bijvoorbeeld van de zelfstandigenaftrek te kunnen profiteren, wordt opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Overige maatregelen in verband met de coronacrisis

Er zijn een aantal sectoren die verdere steun van de overheid kunnen verwachten. Wij noemen in het kort de maatregelen die genomen zijn of gaan worden de komende tijd voor de betreffende sectoren.

  • Kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) (onderdeel van de Time Out Arrangement(TOA).
  • Steunmaatregelen voor de amateursport wordt verlengd.
  • De tijdelijke coronaregelingen voor studenten (zowel MBO, HBO als WO) worden verlengd. Ook studenten die door de corona niet kunnen afstuderen krijgen een tegemoetkoming.
  • Afspraken met decentrale overheden worden verlengd tot en met het tweede kwartaal 2021. Dit betreffen afspraken over compensatie van uitgaven en derving van inkomsten.

Afsluitend

In dit artikel hebben wij diverse maatregelen met betrekking tot de coronacrisis benoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat u inmiddels door alle genomen crisismaatregelen door de bomen het bos niet meer ziet. Wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? Of wilt u meer weten over de inhoud van een bepaalde maatregel? Neemt u hiervoor gerust contact met mij op. Ik kan u hier verder in adviseren.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.